28 Temmuz 2015 Salı

Ziraat Mühendisliği Ders İçeriği

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

1. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1803101

Fizik

3

2

2

1-Ölçme,brimler ve boyut denklemleri 2-Vektörler 3-Cisimlerin dengesi 4-Tek boyutta hareket 5-İki boyutta hareket 6-Dinamiğin prensipleri 7-iş,güç ve enerji 8-enerjinin konumu 9-çizgisel momentum ve çarpışmalar  10-Isı ve sıcaklık.

1803103

Kimya

3

2

2

Maddenin özellikleri,SI brimleri,Atomun elektron yapısı,Periyodik çizelge,Atomun özellikleri,kimyasal bağlar ve teorileri,mol kavramı,stokiyometri,indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri,gazlar,katılar,sıvılar,kinetik kuram,kimyasal denge,asitler ve bazlar,çözeltiler ve fiziksel özellikleri.

1803105

Botanik

3

2

2

1-Botanik ilminin gayesi ve kolları.2-Hücrenin genel yapısı,Hücrenin kısımları,Hücre çeperi ve geçitler,stoplazma ve stoplazmadaki organeller,Nücleus,Hücre bölünmesi,kromozomların yapısı,mitoz,mayoz.3-Dokular,bölünür doku(primer meristem doku ve çeşitleri,skonder meristem),sürekli dokular(Parankima,koruyucu,destek,iletimve salgı dokuları) 4-organlar(kök,gövde,yaprak ve çiçek)5-Üreme ve üreme tipleri.6-Meyve ve tohum.7-Sistematik(botanik nomenklatürü.adlandırma,bitkilerin sınıflandırılması)7-bakteriophyta ,cyanophyta,mycophyta,pteridophyta ve spermatophyta’ların genel özellikleri.

1803107

Zooloji

3

2

2

Canlılar alemine kısaca bir giriş.Zooloji nedir,tarihçesine kısa bir bakış,zooloji ile ilgili olan bilimdalları,hücrenin fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellikleri,su ve yaşam için gerekli organik moleküllerin kimyasal yapısı ve biyolojik önemi ,hücre organellerin fiziksel ve biyolojik yapılarının kosa bir değerlendirmesi.Döllenme ve embriyogenezis,hayvansal dokular  yapı ve görevleri, organ sistemleri ve fonksiyonel özellikleri,hayvan taksonomisi ve kısaca prensipleri,hayvan ekolojisine  genel bir bakış ,genetiğin temel ilkeleri.

1803109

Matematik I

2

2

0

Kümeler,doğal sayılar,tam sayılar,rasyonel sayılar,reel sayılar,tümevarım.Fonksiyonlar:bire-bir ve örten fonksiyonlar,artan ve azalan fonksiyonlar,mutlak değer fonksiyonu,tam değer fonksiyonu,bileşke fonksiyonu,üstel ve logaritmik fonksiyonlar,trigonometrik fonksiyonlar ve ters trigonometrik fonksiyonlar.Limit ve Süreklilik:fonksiyonların limitleri,sürekli fonksiyonlar ve özellikleri.Türev:Türev tanımı ve temel özellikleri,yüksek mertebeden türevler.

1803111

Meteoroloji

2

2

0

Atmosferin özelikleri, ışıma yasaları, sıcaklık, hava nemi, buharlaşma, bulutlar ve sisler, yağışlar, atmosfer basıncı ve rüzgar, cephe sistemleri ve genel iklim tipleri.

1803113

Temel Bilgi Teknolojileri

3

2

2

Bilgi teknolojilerine giriş, bilgi çağı ve bilgi toplum; Bilgi sistemleri, bilgisayar laboratuvarı ile tanışma, bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, yaygın işletim sistemlerini kurma, çevre birimlerini kullanma (Printer, scanner, plotter, digitiser…vb), bilgisayar yazılımı, uygulama yazılımlarına giriş, kelime işlemciler ve raporlama/tablolama paketleri, Office, internet.

1803160

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi I

2

2

0

AİİT dersinin amacı, konusu, Osmanlı Devletinin kuruluşundan Mondros Mütarekesine, Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve yıkılışı, Tanzimat’tan sonra ıslahat hareketleri, Şark Meselesi, Osmanlı Devletini kurtarmaya yönelik fikir akımları, Gizli antlaşmalar ve Wilson ilkeleri, Mondros mütarekesenden Türk İstiklal Savaşına, Türk İstiklal Savaşı, Mustafa Kemal’in hayatı askeri ve siyasi faaliyetleri, Misak-ı Milli ve TBMM’nin açılışı, Türk İstiklal hareketinden Lozan Antlaymasına, Düzenli ordunun kurulması, cepheler, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve sonuçları.

1803170

Türk Dili I

2

2

0

Dil nedir?, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; Dil-kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi evreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’nin ses yapısı, imla kuralları ve noktalama işaretlerinin uygulanması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler.

1803170

Yabancı Dil I

4

4

0

Geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman, kendini tanıtma, sahiplik, selamlaşma, genel konularda konuşabilme, adres sorma ve yer tarifi yapabilme, yönler, aile ve meslekler hakkında bilgi, sıklık zarfları ile rutin eylemlerin anlatımı, iyelik sıfatları ve şahıs zamirleri, duyguların anlatımı tanımlama/birleşik cümleler (who/which/where…), bağlaçlar, edilgen çatı

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

2. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

Teori

Uyg

Ders İçeriği

1803102

Matematik II

2

2

0

Türev ve uygulamaları:Maksimum ve minimum problemleri,türevin geometrik yorumu,limitte belirsiz şekiller,L’Hospital kuralı ,asiptotlar,grafik çizimi.Belirsiz integral,alma yöntemleri;kısmi integrasyon,değişken dönüşümü yardımıyla integrasyon,basit kesirleme ayırma yöntemi,trigonometrik ve irrasyonel fonksiyonların integrasyonu,belirli integral ve uygulamaları.

1803104

İstatistik

3

2

2

Giriş ve İstatistik tanımlar, verilerin özetlenmesi, frekans tabloları, yer ölçüleri (aritmetik ortalama, mod, medyan; frekans tablosundan yer ölçülerinin hesaplanması), dağılış ölçüleri (değişim genişliği, varyans, standart sapma, standart hata, varyasyon katsayısı. kesikli olasılık dağılışları (binom dağılışı, poisson dağılışı), sürekli dağılışlar, normal dağılış (z, t ve khi-kare dağılımı), hipotez testleri, t testleri, z testleri, x2 testi, Regresyon, korelasyon analizleri, Varyans analizine giriş.

1803106

Teknik Resim

2

1

2

Geometrik çizimler, ölçülendirme, 3-görünüş çıkarma, şekil tanımlama teorisi, taslak oluşturma, okuma, markalama

1803108

Toprak Bilgisi

3

2

2

Toprak bilgisinin tarihi gelişimi, toprak ana materyali, toprakların oluşu, toprakların sınıflandırması, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprak organik maddesi ve toprağın korunması.

1803110

Genel Ekonomi

2

2

0

Ekonomi ilminin temel kavramları, üretim maliyetleri ve faktörleriArz ve Talep, Fiyat oluşumu, Elastikiyet, Piyasa çeşitleri, Ekonomide para teorisi, Para sistemleri, Para arz ve talebi, Para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, Para politikası, Enflasyon, Deflasyon, Milli gelir, Milli gelir ile ilgili kavramlar, Lorenz dağılımı, İstihdam kavramı, İşsizlik.

 

 

1803112

Ekoloji

2

2

0

Ekolojinin tanımı, kapsamı ve ekolojinin temel kavramları. Bitkilerin büyüme, gelişme ve yayılışını etkileyen çevre faktörlerinin incelenmesi, kontrolü ve yönetimi. Ekosistemin yapısı, fonksiyonel unsurları, dinamiği. Ekosistemlerde prodüksiyon ve biyokimyasal çevrimler.

 

1803114

Tarım Tarihi ve Deontoloji

2

2

0

Ziraat mühendisliğinin amacı, görevleri, sorumlulukları, meslek ahlakı, temel ilkeleri ve diğer mühendislik dalları ile münasebetleri, ziraat mühendisliği yasası yönetmeliği ve meslek kuruluşları.

 

1803118

Bitki Fizyolojisi

2

2

0

Bitik fizyolojisinin tanımı, bitki metabolizma fizyolojisi. Bitki büyüme - gelişme ve hareket fizyolojisi. Bitkilerde su ve mineral besin maddelerin alınması, taşınması ve organik madde yapımı (fotosentez), solunum, transpirayon, çimlenme, sürme, gelişme, dinlenme, çiçeklenme, meyve tutumu, tohum oluşumu ve bitkilerde ölüm olaylarının fizyolojisi.

 

1803260

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi I

2

2

0

Lozan antlaşmasından Türkiye Cumhuriyetine, Cumhuriyetin ilanı ve önemi, halifeliğin kaldırılması, yapılan anayasalar, hukuk-eğitim-öğretim-ekonomi-sağlık-sosyal ve kültürel alanlarda yapılan inkilap hareketleri, Türk ordusu ve milli savunma, T.C’nin iç ve dış siyaseti, Atatürk İlkeleri, Temel ilkeler, Bütünleyici İlkeler

1803270

Türk Dili II

2

2

0

Kelime çeşitleri, İsimler, fiil çekimleri, cümle bilgisi, yazılı kompozisyon türleri (dilekçe, makale, fıkra, deneme…vs.) sözlü kompozisyon türleri (sempozyum, panel, açık oturum…vs) anlatım ve cümle bozukluklarının giderilmesi, Türk ve dünya edebiyatlarından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak doğru ve güzel konuşma-yazma becerisi kazandırma.

1803280

Yabancı Dil II

4

4

0

Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar, seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme, paragraf çalışmaları, anafikir bulma, parçaya uymayan cümleyi bulma, outline (parça planı) çıkarma, kendi alanlarıyla ilgili 5 dakikalık sunu yapabilme.

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

3. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1803201

Mühendislik Mekaniği

2

2

0

Tanımlar ve Genel Kavramlar, Düzlemsel Kuvvetler sistemi, Bileşke Kuvvetler, Maddesel noktaların Denge Koşulları, Moment, Rijit Cisimlerin Dengesi, Yayılı Kuvvetler ve Ağırlık Merkezleri, Kafes Kiriş Sistemleri, Sürtünme, Doğrusal ve Değişsel Hareket, Yatay ve Eğik Atışlar,

1803203

Malzeme Bilgisi

2

2

0

 

1803205

Genetik

2

2

0

Genetiğin tanımı, kapsamı, tarihçesi, sitolojik temelleri, genotip ve fenotip genler arasındaki etkileşimler, eşey belirlenmesi ve eşeye bağlı kalıtım, stoplazmik kalıtım, bağlantı ve rekombinasyonlar, mutasyon, kantitatif kalıtım, popülasyon genetiği.

 

1803207

Genel Mikrobiyoloji

2

1

2

Mikrobiyolojinin tanımı ve kapsamı, tarihçesi - hücre kimyası – bakteriler, funguslar, algler ve protozoonların önemi, morfolojisi, sitolojisi, fizyolojisi, çogalması, taşınmaları, sınıflandırılması. Mikroorganizmaların beslenmesi, gelişmesi. Mikrobiyal metabolizma, genetik, mikroorganizmaların kontrolü, mikroorganizma-canlı ilişkileri.

1803211

Akışkanlar Mekaniği

2

2

0

Akışkanlara ilişkin genel özelikler, akışkanların statiği, akışkanların kinematiği, akışkanların dinamiği, hidrodinamikte boyutsuz büyüklükler

1803215

Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik

3

3

0

Tarımsal faaliyetlerin özellikleri, tarım ekonomisinin tanımı ve görevleri, temel prensipleri, tarımsal üretim vasıtaları, tarım işletmelerinin ekonomik faaliyetleri, tarımsal ürünlerde maliyet hesaplamaları.

 

 

1803217

Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma

2

2

0

 

1803221

Kültürteknik

3

2

2

Kültürteknik kavramı, Kültürteknik temel konuları, Türkiye’nin toprak ve su kaynağı potansiyeli, Güneydoğu Anadolu Sulama Projesi hakkında genel bilgi, Tarımsal İnşaat, Hayvan Barınakları, Tarımsal inşaatta yapı elemanları ve malzeme, Tarımsal yapılarda çevre koşulları ve çevre koşullarının kontrölü, Tarımsal Hidroloji, Sulama, Tarımsal Drenaj konularının içermektedir.

1803223

Toprak Bilgisi

3

2

2

Toprağın tanımı-toprağın mineral ve organik bileşimi-toprak oluşumu-toprak profilinde horizonlar-toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelikleri-toprağın organik maddesi-toprağın tuzlulaşması ve alkalileşmesi ile sulama suyunun kaliteleri, toprağın sınıflandırılması, toprak erezyonu ve korunması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

4. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin

Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1803206

Hayvan Yetiştirme İlkeleri

3

2

2

Hayvancılık türleri, damızlıkçı işletmelerde seleksiyon, damızlıkta gerekli kayıtlar, damızlık hayvanların objektif değerlendirilmesi ( soy kütüğü, verim kayıtları , et verimi…vs), hayvanların ve çeşitli verimlerin subjektif değerlendirilmesi, çiftleştirme yöntemleri, yetiştirme teknikleri, büyütme, besleme, yemler, süt, et, yapağı, tiftik, ve yumurta üretim ilkeleri.

1803210

Ölçme Bilgisi

3

2

2

Doğruların belirtilmesi, uzunluk ölçümü, dik inme ve çıkma, koordinatlarla durum planı çıkarılması, ölçü hataları, nivelman kullanımı, kesit çizimi, alan ve hacim hesapları, açı ölçülmesi, teodolitler ve okuma düzenleri, kazı ve dolgu ölçüm hesapları.

1803214

Mesleki Yabancı Dil I

2

2

0

 

1803216

Tarımsal Mekanizasyon

3

2

2

Giriş, Tanımlama, Tarımsal mekanizasyon sistemi, Tarımda enerji kaynakları, Tarım traktörleri, Toprak işleme alet ve makineleri, Ekim-dikim ve gübreleme makineleri, Tarımsal savaş, Su çıkartma, Hasat-harman, Tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri, tarım makinelerinde işletme giderleri ve uygulamaları.

1803218

Bahçe Bitkileri

3

2

2

Bahçe bitkilerinin ülkemizde kapladığı alan ve bölgelere göre dağılımı, besin değeri, ekonomik önemi, bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler, bahçe bitkilerinin biyolojik ve fizyolojik esasları, bahçe bitkilerinde üretim tekniği, kültürel uygulamalar, bahçe bitkilerinde olgunluk, hasat ve muhafaza.

 

1803220

Tarla Bitkileri

3

2

2

Tahılların Dünya ve Türkiye ölçeğindeki ekonomik önemi, serin (Buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikale) ve sıcak (çeltik, mısır ve darılar) iklim tahıllarının tanımı, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, iklim ve toprak istekleri, tarımı. Yemeklik tane baklagillerin ekonomik önemi, kökeni ve sistematik özellikleri, morfolojik ve fizyolojik yapıları, adaptasyon özellikleri, besin ve sağlık değerleri.

 

 

1803222

Bitki Koruma

3

2

2

Entomoloji, böceklerin morfolojisi, iç yapısı ve çalışmaları, üreme ve gelişme, sınıflandırılması, fitopatoloji, bitki patolojisi, epidemiyolojisi, hijyen ve terapisi, yabancı otlarla savaş yöntemleri.

 

1803224

Gıda Bilim ve Teknolojisi

2

2

0

Meyve, sebze ve tahılların fiziksel özelikleri, kimyasal ve biyolojik yapıları, meyve ve sebzelerin soğukta dondurularak ve kurutularak muhafaza edilmesinde genel ilkeler ve muhafaza teknikleri, konserve, meyve suyu ve salça üretim teknolojisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

5. YARIYIL (1.GRUP) (BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin

Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

 

1831301

 

Genel Bahçe Bitkileri Zararlıları 

2

2

0

Bahçe bitkilerinde zarar yapan omurgalılar, akarlar, nematodlar ve böceklerin tanımı,biyolojisi,zarar şekilleri, konukçuları ve bu zararlıların mücadelesinde kullanılan kültürel önlemler, fiziksel, biyolojik, kimyasal ve entegre savaş yöntemleri, kimyasal savaşta kullanılan ilaçlar ve dozları.

 

 

1831303

 

Genel Sebzecilik

 

3

 

2

2

Sebzenin tanımı, sebzeciliğin tarihçesi ve gelişimi, sebzenin insan beslenmesindeki önemi, kişi başına düşen sebze gereksinimi, ülke ekonomisindeki yeri, sebzecilik alanları ve üretim miktarları, Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri, sebzecilik işletme şekilleri, sebzelerin ekolojik istekleri, sebze bahçesinin kurulmasında dikkat edilecek hususlar, sebzecilikte toprak işleme alet ve makineleri, sulama, gübreleme, ekim nöbeti, yastık hazırlama şekilleri, kompost hazırlama, tohum ekim ortamlarının hazırlanması.

 

 

1831305

 

Genel Meyvecilik

3

2

2

Meyveciliğin tarihçesi, gelişimi ve yayılışı, meyvenin insan beslenmesindeki önemi, ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, Türkiye’nin meyve yetiştirme potansiyeli, meyveciliğin temel fizyolojik ve biyolojik esasları, meyve bahçelerinin kurulmasında dikkat edilecek hususlar, tozlanma, döllenme, meyve tutumu, büyümeyi düzenleyici maddeler, meyve verim ve kalitesini etkileyen faktörler, sık dikim sistemleri, modern budama ve terbiye şekilleri, bodur meyvecilik.

 

 

1831307

 

Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji Uygulama

 

2

1

2

Biyoteknoloji nedir? Önemi ve tarihçesi. İn-vitro kültür esasları, embriyo kültürü, meristem, sürgün ucu ve tomurcuk kültürü, kallus kültürü, hücre kültürü, protoplast kültürü, haploid bitki üretimi, somaklonal varyasyon, somatik melezleme, in-vitro tozlama ve dölleme. Rekombinant DNA teknolojileri; klonlamada kullanılan vektör ve enzimler, genetik madde aktarımı ve gen klonlaması. Bitkilerde hastalık oluşturan patojenlerin biyoteknolojik yöntemlerle tanılanmalarında genetik materyalin ve immunolojik yöntemlerin kullanılması. Moleküler genetiksel yöntemlerin bitki ıslahında kullanılması.

 

 

1831309

 

Genel Bağcılık

3

2

2

Bağcılığın tarihi ve coğrafi yayılışı, Türkiye bağ bölgeleri, eski ve yeni bağcılık, üzümün besin değeri, asmanın gelişmesini etkileyen ekolojik faktörler, asmanın morfolojisi,fizyolojisi, asmanın çoğaltılması, asmalarda budama ve terbiye şekilleri, bağ kurma tekniği, bağlarda toprak işleme, gübreleme ve sulama gibi kültürel işlemler. Üzümlerin hasadı, ambalajı ve pazara hazırlanması.

 

1831311

 

Mesleki Uygulama I

0

0

4

Öğrencilere verilmiş ve verilmekte olan Bahçe Bitkileri Bölüm Derslerinin pratik uygulamaları mevsim ve hava durumuna bağlı olarak Labaratuvar, Sera veya Arazi koşullarında anlatılır, gösterilir ve bizzat uygulayarak öğrenmeleri sağlanır

 

 

1831501

 

Peyzaj Tasarımı

2

2

0

Peyzaj mimarlığında tasarıma geleneksel yaklaşım çoğunlukla müşterinin amaç ve felsefesini, alan verilerini ve kullanıcıların gereksinimlerini içeren araştırmayla başlar. Bir sonraki aşaması alanının nasıl daha estetik ve işlevsel hale getirileceği ile ilgili bir dizi fikri içeren peyzaj tasarım düşüncesinin oluşturulmasıdır. Son aşama bu düşüncelerin tasarımcının felsefesi doğrultusunda ve ekolojik temelde çizgiye dökülmesi ile gerçekleştirilir.

Öğrenciler bu aşamaları belirlenen bazı küçük alanlarda çizim çalışmaları yaparak tamamlar.

 

 

1831503

 

Yemeklik Mantar Üretim Tekniği

2

2

0

Kültür mantarı (Agaricus bisporus) hakkında genel bilgi; Dünyada ve Türkiyede’ki üretimi, sistematikteki yeri; besin değeri; mantar üretim tekniği (kompost hazırlığı, pastorizasyonu, misel ekimi; örtü toprağı vs.) hasat ve diğer kültürel işlemler konusunda bilgi verilmektedir.

 

1831505

 

Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım

2

2

0

Organik tarımın tanımı ve amacı, dünyada ve Türkiye’de organik tarım, organik tarımın amaçları ve ilkeleri, avantaj ve dezavantajları, kontrol ve sertifikasyon, organik tarıma başlama esasları, organik bitkisel üretim, organik bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde temel prensipler, toprak verimliliği, organik tarımda bitki koruma ilkeleri, organik ürünlerin hasad, depolama ve pazarlanması.

 

 

1831507

 

Meyve Fidanı Üretim Tekniği

2

2

0

- Çelikle çoğaltma, Aşı ile çoğaltma,Daldırma ile çoğaltma,Kök, rizom, stolon, toprak altı gövdesi ile çoğaltma , Doku kültürleri ile çoğaltma, Anaç üretimi (vegetatif ve generatif), Anaçlık ve kalmelik damızlıkları, Fidanlıkta kültürel işlemler ,Fidan sertifikasyonu

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

6. YARIYIL (1.GRUP) (BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin

Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

 

1831302

 

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

3

2

2

Süs bitkileri üretiminin sosyo-ekonomik önemi ve tarihi gelişimi, salon ve bahçe süs bitkilerinin tanımı, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme ve çoğaltma teknikleri, yetiştirme ortamları ve süs bitkilerinin pazarlanması. Seralarda kesme çiçek yetiştiriciliği.

 

1831304

 

Genel Bahçe Bitkileri Hastalıkları

2

2

0

Meyve, sebze ve süs bitkilerinde görülen hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, yaşayışları ve yaşam döngüleri, bulaşma ve yayılmaları, bahçe bitkileri hastalıklarıyla savaş yöntemleri ve kullanılan ilaçlar.

 

 

1831306

 

Meyve ve Bağ Islahı

2

2

0

Meyve ıslahının temel prensipleri, kültür çeşitlerinin meydana gelişi, poliploidler, kimeralar ve özellikleri, ıslah metodları, mutasyonlar ve mutagenler, seleksiyon, ıslah stratejisi, somatik melezleme, somaklonal seleksiyon, anaç, verimlilik ve hastalıklara dayanıklılık ıslahının temel esasları. Bağ ıslahının önemi ve amacı, bağ ıslahının durumu ve gelişimi, asmanın genetik yapısı ve varyasyon, bağcılıkta döllenme, kısırlık ve uyuşmazlıklar, melezleme ıslahı, seleksiyon ıslahı, poliploidi, mutasyon ıslahı, dayanıklılık ıslahı.

 

1831308

 

Sebze ve Süs Bitkileri Islahı

2

2

0

Sebze türlerinden Biber, domates, hıyar, patlıcan, soğan, lahana, ve havuç ıslahı; süs bitkilerinden de karanfil, gül, krizantem, gerbera, gypsophila, lilium ve şebboy ıslahı anlatılacaktır.

 

1831310

 

Bahçe Bitkilerinde Gübreleme

2

2

0

Gübrelerin önemi, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, Organik gübreler, Kimyasal gübreler, Kimyasal gübrelerin topraktaki tepkimeleri, Kimyasal gübrelerin uygulama yöntemleri ve Gübre gereksiniminin belirlenmesi

 

1831312

 

Bahçe Bitkilerinde Deneme Metodları ve Uygulamaları

2

2

0

Araştırmaların planlanması, yürütülmesi, verilerin elde edilmesi, uygun istatistiksel yöntemlerle (Varyans analizi, çoklu karşılaştırma testleri vs.) analiz edilmesi ve yorumlanması; yayıma hazırlanması   ile ilgili yöntemler.

 

1831314

 

Mesleki Uygulama II

0

0

4

Öğrencilere verilmiş ve verilmekte olan Bahçe Bitkileri Bölüm Derslerinin pratik uygulamaları mevsim ve hava durumuna bağlı olarak Laboratuar, Sera veya Arazi koşullarında anlatılır, gösterilir ve bizzat uygulayarak öğrenmeleri sağlanır

3108502

 

Budama Tekniği

2

2

0

Budamanın tanımı ve amaçları, budamayı gerekli kılan nedenler (çevresel ve kültürel nedenler), budamanın etkileri (ağaçların büyüme kuvveti üzerine etkileri; ağaçların verime başlaması, verim ve kalite üzerine etkileri; ağaçların ömrü üzerine etkileri; bazı olumsuz etkileri), budama zamanları (yaz budaması, kış budaması), budama şekilleri (dikim budaması, şekil budaması, verim çağı budaması, gençleştirme budaması), budama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar, budama araç ve gereçleri, meyve türlerine göre şekil ve verim çağı budamaları konularında bilgi verilecektir.

1831504

 

Fide Üretim Tekniği

2

2

0

Sebzelerde çoğaltma yöntemleri, kültür sebzelerinin çoğaltma yöntemlerine göre sınıflandırılması, vejetatif  çoğaltma yöntemleri, generatif çoğaltma yöntemleri, fide yetiştirme amaçları, fide yetiştirme mekanları, fide yetiştirme kapları, fide yetiştirme harçlarının hazırlanması, iyi fidenin özellikleri, birim alana dikilecek fide sayısı, modern fide yetiştirme tekniği, aşılı fide yetiştirme tekniği. Ayrıca süs bitkilerinde fide üretim teknikleri konusunda bilgi verilecektir.

1831506

 

Bahçe Planlama ve Yönetimi

2

2

0

Bahçe planlaması ve etkileyen faktörler, Dikim şekilleri, Terbiye sistemlerinin planlanması ve kurulması, Sulama sistemlerinin planlanması, Gübreleme ve ilaçlama sistemlerinin planlanması, İşletme binaları,  Bahçe idaresi

1831508

 

Bahçe Bitkileri Fizyolojisi

2

2

0

Bitki fizyolojisinin tanımı, amacı ve kapsamı. Su ve bitki-su ilişkileri.  Bahçe bitkilerinin kök sistemleri, su ve besin maddelerinin alınması. Fotosentez, solunum ve transpirasyon. Büyüme ve gelişme; büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler, büyüme ve gelişmedeki önemli fizyolojik olaylar.(Dinlenme, çimlenme, sürme, köklenme, tepe hakimiyeti, çiçeklenme, kısırlık ve uyuşmazlıklar, partenokarpi, çiçek ve meyve dökümü ve olgunlaşma, tropizmalar, vernalizasyon, soğuğa ve kurağa dayanım).

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

7. YARIYIL (1.GRUP) (BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1831421

 

Serin İklim Sebzeleri

3

2

2

Serin iklim sebzelerinin (Liliaceae, Compositae, Cruciferae, Umbelliferae, Chenopodiaceae familyası sebzeleri) anavatanları, taksonomileri, çeşitleri, beslenme değerleri, ekonomik önemleri, botanik ve morfolojik özellikleri, biyolojileri, iklim ve toprak istekleri, yetiştirme teknikleri, hasad, ambalajlama ve pazarlanması.

1831423

 

Yumuşak Çekirdekli Meyveler

3

2

2

Bu ders kapsamında Türkiye açısından büyük bir ekonomik değere sahip olan elma yanında, armut ve ayva meyveleri de çeşitli özellikleri bakımından incelenecektir. İncelenen yumuşak çekirdekli meyvenin;

-Sistematikteki yeri, kültür tarihi,Anavatanı ve Dünya üzerindeki yayılışı,Ekonomik önemi,Dünya ve Türkiye’deki üretim miktarı ve ticareti,Morfolojik ve biyolojik özellikleri,Pomolojik sınıflandırma ve bazı önemli çeşitlerin tanıtılması,Döllenme biyolojisi,Ekolojik istekleri,Çoğaltılması,İncelenen tür için kullanılan , önerilen anaçlar ,Meyve bahçesinin kurulması, hasat konuları ele alınacaktır.

1831425

 

Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazara Hazırlama

3

2

2

Bahçe ürünlerinin (Meyve, sebze, üzüm, çilek, fidan, tohum) muhafazasına ve pazara hazırlanmasına ilişkin çeşitli biyolojik ve teknik konular, hasad zamanı, hasad tekniği, sarartma, olgunlaştırma, ambalaj evi uygulamaları, ambalajlama, depolama yöntemleri, soğutma, havalandırma, fumigasyon. Hasaddan sonra bahçe ürünlerinde meydana gelen fiziksel, kimyasal ve fizyolojik değişmeler. Depo hastalıkları ve bahçe ürünlerinin taşınması.

1831427

 

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

2

2

0

Tohumculukta kullanılan temel kavramlar,  tohum teşekkülü, tohum morfolojisi ve fizyolojisi, tohum kimyası, tohum çimlenmesi, tohumluğun fiziksel değeri, tohumluğun biyolojik değeri, saflık kontrolleri,  tohumluk kontrolleri için özel testler, çimlenme kontrolleri,  tohum canlılığı ve canlılık testleri, tohum çimlenmesine etki eden çevresel faktörler, tohumun büyüme ve gelişmesi, tohumların kolay çimlenmesi için bazı teknikler, tohum dormansisi, tohumluk ömrü ve bozulması, tohumluk kontrolleri.

1831429

 

Subtropik  Meyveler

2

2

0

Turunçgillerden portakal, limon, mandarin, altıntop, ağaç kavunu, kamkat, bergamot ile öteki subtropik meyve türlerinden zeytin, yeni dünya, pikan cevizi, keçi boynuzu, Trabzon hurması, muz, avakado ve feijoa'nın kültür tarihi, sistematiği, morfolojisi, biyolojik ve fizyolojik özellikleri, çeşitleri, çoğaltılmaları, iklim ve toprak istekleri, yetiştirme teknikleri, hasat, ambalajlama ve pazarlanması.

1831431

 

Dönem İçi  Staj

0

0

4

Bilgi ve becerilerin pekiştirilmesine yönelik yapılan uygulamalardan ibarettir.

1831433

 

Mezuniyet Tez Çalışması

0

0

2

Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet tez çalışmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla; danışmanlarının yardımıyla bilgi toplama, planlama, araştırma, kaynak tarama, yönetim, denetim, değerlendirme ve yazım aşamalarının gerekli takip ve kontrolleri yapılır.

1831509

Sık Dikim Meyve Yetiştiriciliği

2

2

0

Bahçe sistemleri, anaçlar, ağaç sıklığı ve düzenlenmesi, destek sistemleri, sık dikim budama ve terbiye sistemleri

1831511

 

Asma Fidanı Yetiştiriciliği

2

2

0

Generatif ve vegetatif çoğaltım, Amerikan asma anaçları, anaç ve çeşit damızlık parselleri, çelikle çoğaltma, Aşı ile çoğaltma, daldırma ile çoğaltma, doku kültürü ile çoğaltma, dikim, bakım ve söküm, asma fidanı üretiminde hijyen ve sertifikasyon, asma fidanlarının saklanması ve pazara hazırlanması.

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

7. YARIYIL (1.GRUP) (BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI) (DEVAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1831513

 

Topraksız Tarım

2

2

0

1. Topraksız yetiştiricilik sistemlerinin sınıflandırılması 2. Su kültürü 3. Inert substrat kültürü-Açık sistemler (sirkülasyonsuz sistemler) 4. Inert substrat kültürü-Kapalı sistemler -agregat kültürü 5. Doğal organik substratlar (ortamlar) 6. Topraksız yetiştiricilik için besin solusyonları 7. Topraksız yetiştiriciliğin avantaj ve dezavantajları 8. Topraksız yetiştiricilik için tesisin kurulumu 9. Topraksız yetiştiricilik uygulamaları 10. Topraksız yetiştiriciliğin ekonomik analizi 11. Topraksız yetiştiricilikte bitki koruma önlemleri

1831515

 

Şarapçılık

2

2

0

Şarabın tanımı, fermentasyon, şaraplık üzüm çeşitleri ve özellikleri, bağ bozum kriterleri, üzümün şarap kalitesi üzerine etkileri, şarap yapımı, şarabın depolanması, olgunlaştırılması ve yıllandırılması, şarap çeşitleri, şarabın kalite kriterleri, şarap analizleri, şarabın kimyasal bileşimi, şarap hastalıkları.

1831517

 

Meyve ve Sebze Değerlendirme

2

2

0

Bu ders kapsamında öncelikle meyve sebzelerin genel yapıları, meyve sebzeleri değerlendirirken önemli olan kalite özellikleri (Duyusal, gizli, nicelik ve organoleptik özellikler), hammaddeyi etkileyen çeşit, yetiştirme koşulları, derim ve derim sonrası işlemler, değerlendirmenin genel esasları, meyve ve sebze değerlendirmede mikroorganizmaların önemi ve kullanılan ambalaj kapları incelenecektir. Ayrıca meyve ve sebzelerin konserve ve meyve suyuna işlenmesi ile dondurularak ve kurutularak değerlendirilmesi hakkında kısa bilgiler verilecektir.

Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve pazara hazırlama

Bu derste genel olarak bahçe ürünlerinin derim öncesi ve sonrası fizyolojileriyle ilgili konular irdelenecektir. Bu kapsamda başta solunum olmak üzere absisyon olayı ve dökümler tam çiçeklenmeden derime kadar geçen meyve gelişme döneminde; meyve tutumu, meyve gelişimi, meyve olgunlaşması, derim, derim zamanının tespit edilmesinde kullanılan kriterler erken ve geç derimin sakıncaları incelenecektir. Derste bahçe ürünlerinin paketlenmesi, paketleme evrelerindeki uygulamalar, ürünün pazara hazırlanması anlatılacaktır. Ayrıca bahçe ürünlerinin depolanması ve soğutmalı sistemlerle taşınması, depo tipleri, bunların yapılışı, derim sonrası ortam faktörleri, soğutma teknolojisinde kullanılan soğutucu maddeler, ön soğutma ve depolamada meydana gelen önemli kayıplar hakkında bilgi verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

8. YARIYIL (1.GRUP) (BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1831422

 

Sıcak İklim Sebzeleri

3

2

2

Sıcak iklim sebzelerinin (Solanaceae, Cucurbitaceae, Leguminosae ve Malvaceae familyası sebzeleri) orijinleri, taksonomileri, çeşitleri, ekonomik önemleri, iklim ve toprak istekleri, botanik ve morfolojik özellikleri, biyolojileri, yetiştirme teknikleri, hasad, ambalajlama ve pazarlanması.

1831424

 

Sert Çekirdekli Meyveler

3

2

2

Bu ders kapsamında ılıman iklim meyve türlerinden şeftali, nektarin, kayısı, erik, kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyve türleri çeşitli yönleriyle tanıtılmakta, bu meyvelerin üretimiyle ilgili çeşitli bilgiler verilmektedir. Bu derste incelenen sert çekirdekli meyvenin-Sistematikteki yeri, kültür tarihi,Anavatanı ve Dünya üzerindeki yayılışı

,Ekonomik önemi,Dünya ve Türkiye’deki üretim miktarı ve ticareti,Morfolojik ve biyolojik özellikleri, Pomolojik sınıflandırma ve bazı önemli çeşitlerin tanıtılması,Döllenme biyolojisi,Ekolojik istekleri,Çoğaltılması,İncelenen tür için kullanılan , önerilen anaçlar ,Meyve bahçesinin kurulması, hasat konuları ele alınacaktır

1831426

 

Örtüaltı Yetiştirme Teknikleri

3

2

2

Seracılığın  tarihçesi, seracılığın tarımdaki yeri ve önemi, bitkisel üretimde kullanılan  örtü tipleri, seraların sınıflandırılması, sera yerinin seçimini etkileyen faktörler, sera planlamasının temel prensipleri, sera  yapı malzemeleri ve yapı elemanları, sera klima sistemleri, sera toprağının hazırlanması, sera bitkilerinde sulama ve drenaj sistemleri, topraksız kültür sistemleri, sera ve açıkta üretim planlaması. Serada sebze, süs bitkileri, meyve  ve bağ yetiştirme teknikleri.

1831428

 

Sert Kabuklu Meyveler

2

2

0

Sert kabuklu meyve türlerinden ceviz, fındık, antep fıstığı, badem ve kestanenin kültür tarihi; ekonomik önemi; meyve özellikleri ve besin değeri; sistematikteki yeri, kökeni, türleri, pomolojik sınıflandırması ve çeşitleri; morfolojik ve biyolojik özellikleri; çevresel istekleri; yetiştiriciliği; uygulanan kültürel ve teknik işlemler ve derim ve muhafazası konularında bilgi verilecektir. 

1831430

 

Özel Bağcılık

3

2

2

Asma çeşit bilimi, tarihçesi, ülkemizdeki bağ bölgelerine ve kullanımlarına göre üzüm çeşitleri, özellikle erkenci yerli ve yabancı çeşitlerin tanıtılması. Amerikan asma anaçları, çeşitleri, özellikleri ve bunların yerli çeşitlerle anfinite ve bölgeye adaptasyonlarına ilişkin sorunlar ile ampelografide göz önüne alınan konular.

1831432

 

Üzümsü Meyveler

2

2

0

Çilek, Ahududu, Böğürtlen, Frenk Üzümü, Kiwi, Nar ve İncirin orijini, taksonomisi, çeşitleri, botanik ve morfolojik özellikleri, biyolojileri, iklim ve toprak istekleri, yetiştirme teknikleri, hasad, ambalajlama, taşıma ve pazarlanması. Çilekte yaz ve kış dikimleri, frigo bitki fidesi yetiştirme tekniği, örtü altında çilek yetiştiriciliği.

1831434

 

Mezuniyet Tez Çalışması

0

0

2

Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet tez çalışmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla; danışmanlarının yardımıyla bilgi toplama, planlama, araştırma, kaynak tarama, yönetim, denetim, değerlendirme ve yazım aşamalarının gerekli takip ve kontrolleri yapılır.

1831436

Dönem İçi Staj

0

0

4

Bilgi ve becerilerin pekiştirilmesine yönelik yapılan uygulamalardan ibarettir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

8. YARIYIL (1.GRUP) (BAHÇE BİTKİLERİ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1831510

 

Bağcılıkta Verimlilik

2

2

0

Bağcılıkta verimlilik, asma göz yapısı, asma çiçek tomurcuğu oluşumu, tozlanma, döllenme, tane tutumu, dökümler, tane gelişimi, verimliliği etkileyen sıcaklık, ışık, su, toprak, kültürel uygulamalar, hormonlar, karbonhidratlar enzimler, azotlu bileşikler gibi içsel ve dışsal faktörler.

 

1831512

 

Tarımsal Kıymet

Takdiri ve Bilirkişilik

2

2

0

1. Genel kavramlar 2. Değer biçme kriterleri 3. Değer biçme yöntemleri 4. Değer biçmeye konu olan ekonomik mallar 5. Arazinin değer biçme nitelikleri 6. Bir araziye sentetik yönteme göre değer biçme 7. Mal sahibi tarafından işletilen bir çiftliğe analitik yönteme göre değer biçme 7. Kiracılıkla işletilen bir çiftliğe analitik yönteme göre değer biçme 8. Özel tarımsal değer biçme 9. Meyve bahçesine değer biçme 10. Meyvesiz ağaçlara değer biçme 11. Tarımsal kredilerde değer biçme 12. Çevre kirliliğinde değer biçme 13. Bilirkişilik 14. Bilirkişiliğin dayandığı mevzuat 15. Bilirkişinin seçilmesi  16.Kamulaştırma ile ilgili bilirkişilik 17. Zarar-ziyanın saptanması ile ilgili bilirkişilik 18. Tarımsal sigorta ile ilgili bilirkişilik 19. Toplanılan verilerin işlenmesi, bilirkişi raporunun hazırlanması ve verilmesi

1831514

 

Ampelografi

2

2

0

Ampekografinin tanımı, önemi, tarihçesi, üzüm çeşitleri ile anaçların ampelografik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan metotlar, ampelografide dikkate alınan kriterler, yerli ve yabancı önemli üzüm çeşitleri ile anaçların ampelografik özelliklerinin belirlenmesi.

1831516

 

Sebze Tohumu ve Üretim Tekniği

2

2

0

Sebze tohumlarında kalite kriterleri; Domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, marul, lahana, hıyar bitkilerinde tohum üretimi ve kullanılan makineler

1831518

 

 

Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyon

2

2

0

Bahçe ürünlerinde standardizasyon (standardizasyon nedir, önemi, kapsamı, yurt içinde karşılaşılan standardizasyon sorunları). Bahçe ürünlerinde kalite (kalite nedir, bahçe ürünlerinde kalite kriterleri), EUREPGAP protokolü, Tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarına (HACCP) göre gıda güvenliği yönetimi-Gıda üreten kuruluşlar ve Tedarikçileri için yönetim sistemine ilişkin kurallar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

5. YARIYIL (2.GRUP) (BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1833301

 

Tarımda Hayvansal Zararlılar

 

2

0

2

Açık alanda ve örtü altında yetiştirilmekte olan tarım ürünlerinde zararlı olan akar, nematod, toprak solucanı, sümüklü böcek ve salyangoz, kuşlar fare ve bazı memelilerin morfolojik özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri, sistematikteki yerleri ve bunlarla savaşta uygulanan yöntemler

1833303

 

Entomoloji

 

2

2

3

Böceklerin morfolojisi, fizyolojisi, üreme ve gelişmeleri, ekolojileri, sistematik ve böceklerle savaşım yöntemleri.

1833305

 

Herboloji

 

2

2

3

Yabancı otların biyolojileri, populasyon dinamiği, zarar şekli, yabancı otlanmayı etkileyen faktörler ve yabancı otlarla savaş yöntemleri.

1833307

 

Bitki hastalıkları ile savaş yöntemleri ve ilaçlar

 

2

0

2

Bitkilerde hastalık oluşturan etmenlere karşı uygulanan yasal, kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik ve kimyasal savaş yöntemleri, entegre savaş ve erken uyarı, fungisitlerin  sınıflandırılması, uygulama prensipleri, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, hastalık oranı, hastalık şiddeti ve yaygınlık oranlarının belirlenmesi.

1833309

 

Fitopatoloji

 

2

2

3

Çeşitli faktörlerin etkisiyle hastalanan bitkilerde ortaya çıkan belirtiler, hastalığa neden olan cansız ve canlı etmenler,

canlı etmenlerin genel morfolojik özellikleri, çoğalmaları, bitkiye giriş ve taşınma yolları, hastalanan bitkilerde meydana

 gelen fizyolojik değişiklikler, bitki hastalıkları epidemiyolojisi, bitki hastalıklarıyla savaş yöntemleri

1833311

 

Organik Tarımda Bitki Koruma

 

2

0

2

Organik Tarım hakkında genel bilgiler, Organik Tarım içerisinde Bitki Koruma’nın önemi ve organik tarımda kullanılan Bitki Koruma yöntemleri.

1833313

 

Mesleki Uygulama I ve II

 

0

4

0

Bitkilerde zarar oluşturan hastalık, zararlı ve yabancı otların laboratuar ve arazi koşullarında incelenmesi ve özellilerinin uygulamalı olarak öğrenilmesi. Derslerde edinilen bilgilerin görsel uygulamalarla desteklenmesi ve hastalık etmeleri, yabancı otlar ve zararlıların teşhisine yönelik becerilerin geliştirilmesi.  Bölgemiz ve ülkemiz açısından öneme sahip meyve ağaçları, sebzeler, tahıllar ve süs bitkilerinde ekonomik zarara yol açan hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otarın bitkilerde oluşturdukları belirtiler ve bunlarla savaşım yöntemleri uygulamalı olarak öğretilmesi

1833501

 

Bitki Biyokimyası

 

3

0

3

Bitki hücresinin genel yapısı ve özellikleri, bitki hücrelerinde yapısal organizasyon, organeller ve bunların yapısı ve fonksiyonları, bitkilerde enzimatik reaksiyonlar, enerji metabolizması ve karbonhidrat metabolizması, lipid metabolizması, azot bileşiklerinin metabolizması, beslenme ve ürün oluşumu, ikincil metabolitler ve özellikleri. Bitkilerde genetik materyal, nükleik asit ve amino asit metabolizması. Bitki genom yapısı ve organizasyonu, replikasyon, transkripsiyon ve protein sentezi. 

1833503

 

Bitki Islahı

2

2

3

Islahın temel prensipleri, kültür çeşitlerinin meydana gelişi, poliploidler, kimeralar ve özellikleri, ıslah metotları, mutasyonlar ve mutagenler ile seleksiyon, gremplams ve merkezleri, eşeysel ve somatik poliploidi, ıslah stratejisi, somatik melezleme, somaklonal seleksiyon, anaç, verimlilik ve hastalıklara dayanıklılık ıslahının temel esasları.

 

 

1833505

 

Tarımsal savaş mekanizayonu

2

2

3

Tarımsal savaşın önemi ve gereği. Ekonomik zarar eşiği ve ekonomik zarar düzeyi. Bitki koruma ilaçlarının özellikleri. Kimyasal savaş savaş sırasında alınması gerekli güvenlik önlemleri. Bitki koruma makinelerinin sınıflandırılması. Pülverizasyon tekniği ve karakteristikleri. Pülverizatörlerin çalışma ilkeleri ve ana organları. Ana organların ayrı ayrı incelenmesi. Pülverizasyon oluşumunda kullanılan meme çeşitleri. Tozlayıcılar, mikro granül uygulayıcıları, fümigasyon ve toprak sterilizatörleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

6. YARIYIL (2.GRUP) (BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1833302

 

Moleküler Biyololi

2

0

2

Hücre ve yapısı, hücrenin moleküler organizasyonu, nükleik asitler, nükleik asitlerin tipleri ve kimyasal bileşimi, DNA’nın moleküler yapısı ve görevi, RNA’nın moleküler yapısı ve görevi, DNA’nın biyosentezi, DNA sentezinin başlaması, DNA’nın onarımı, RNA’nın biyosentezi, RNA polimeraz enzimleri, proteinlerin yapısı, protein sentezi,  protein sentezinde çeviri evresi, bağışıklılık, konukçu patojen etkileşiminin moleküler düzeyde incelenmesi

1833304

 

Mikoloji

 

2

0

2

Fungusların ve diğer bitki patojeni ökaryonların yapıları, beslenmeleri, üremeleri, sınıflandırılmaları, bitki patojenlerinin bulunduğu önemli taksonlarının ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri ve hastalık oluşturma mekanizmaları.

1833306

 

Bakteriyoloji

 

2

0

2

Organizmaların sınıflandırılması, prokaryotik organizmaların hücre yapısı ve özellikleri, bakteri hücresinin yapısal özelikleri, kısımları ve fonksiyonları, bakteri fizyolojisi ve metabolizması, bakterilerde büyüme ve gelişme, bakterilerde çoğalma şekilleri ve genetik, bakterilerde ölüm, bakteriofajların yapı ve fonksiyonları, bakterilerin sınıflandırılması, bitki patojen bakteri grupları, baterilerde patojenite ve dayanıklılık, Bakterilerin bitkiye giriş ve taşınma yolları, konukçu bitkilerde, oluşturduğu belirtiler, bakterilerin tanılanmasında kullanılan yöntemler, bitki patojen bakterileriyle savaş yöntemleri.

1833308

 

Bitki Zararlıları ile Savaş Yöntemleri ve İlaçları

 

2

0

2

Bitkilerde zarar yapan hayvansal organizmalara karşı kullanılan savaş yöntemlerinin incelenmesi. Zaralılarla mücadeleye karar verme yöntemleri. Biyoteknik yöntemler, kültürel önlemler, mekaniksel, fiziksel, kanunsal ve kimyasal savaş yöntemlerinin incelenmesi. Kimyasal savaşta kullanılan ilaçların özellikleri ve kullanıldıkları zararlı grupları

1833310

 

Böcek Sistematiği

 

2

0

2

Sistematiğin genel prensipleri, böceklerin sistematikteki yeri ve sınıflandırılmalarında kriter olarak kullanılan özellikleri ve böcek sınıflandırmasının temel ilkelerini ve kullanılan metotları öğretmek.

1833312

 

Viroloji

 

    2

0

2

Virusların konukçu bitkilerde oluşturduğu belirtiler, konukçu bitki-virus-vektör ilişkileri, virusların yapıları, sınıflandırılmaları, tanı ve savaş yöntemleri.

1833314

 

Arthropoda Morfolojisi ve Fizyolojisi

 

2

2

3

Eklem bacaklıların vücut yapıları, baş, thorax, abdomen ve uzantılarının yapısı, metamorfoz, gelişim tipleri, sindirim, solunum, dolaşım, üreme, kas ve sinir sistemlerinin yapı ve işlevleri

1833316

 

Mesleki Uygulama I ve II

 

0

4

0

Bitkilerde zarar oluşturan hastalık, zararlı ve yabancı otların laboratuar ve arazi koşullarında incelenmesi ve özellilerinin uygulamalı olarak öğrenilmesi. Derslerde edinilen bilgilerin görsel uygulamalarla desteklenmesi ve hastalık etmeleri, yabancı otlar ve zararlıların teşhisine yönelik becerilerin geliştirilmesi.  Bölgemiz ve ülkemiz açısından öneme sahip meyve ağaçları, sebzeler, tahıllar ve süs bitkilerinde ekonomik zarara yol açan hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otarın bitkilerde oluşturdukları belirtiler ve bunlarla savaşım yöntemleri uygulamalı olarak öğretilmesi

1833502

 

Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi

 

2

0

2

 

Epidemiyolojinin tanımı, önemi, bitkilerde hastalıklara neden olan patojen populasyonlarının özellikleri, epidemilerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, bitki hastalık epidemilerinin önceden tahmini, erken uyarı ve bitki hastalık yönetimi.

1833504

 

Bitki Korumada Biyoteknoloji

 

2

0

2

 

Biyoteknolojinin tanımı, tarihsel gelişimi, önemi ve uygulama alanları. Bitkilerin,  hastalık etmenlerinin ve zararlıların moleküler yapıları. Biyoteknolojide kullanılan yöntemler ve uygulama anları. Hastalık etmenleri, zararlılar ve yabancı otların ve moleküler yöntemlerle tanısı ve/veya karakterizasyonu.  Bitkilerde uygulanan genetik transformasyon yöntemleri ve uygulama alanları. Biyoteknolojik yöntemlerle hastalık, zararlı ve herbisitlere karşı dayanıklı bitki geliştirme. Hastalık ve zararlılara dayanıklılık için transgenik bitkilerin avantajları, dezavantajları, tarım ve çevreye yararları ve riskleri.

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

7. YARIYIL (2.GRUP) (BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1833425

 

Bitki Bakteri Hastalıkları

 

2

2

3

 

Bitki patojen bakterilerin sınıflandırılması, bitki patojen bakteri grupları ve genel özellikleri, bitki patojen bakterilerin yol açtıkları hastalıklar Ülkemizde ve dünyada yetiştirilmekte olan önemli kültürbitkilerinde görülen bakteriyel hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenin özellikleri, taşınma ve yayılma yolları ve mücadele yöntemleri

1833427

Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi

 

2

0

2

 

Ekolojisi ve epidemiyolojisindeki ilke ve kavramların öğretilmesi ve böceklerin yaşamlarına ve populasyon gelişimlerine etkili olan faktörler.

 

1833429

 

Yabancı Otlarla Mücadele

 

2

0

2

 

Kültür bitkilerinde verim ve kaliteyi azaltan yabancı otlar ve parazit bitkiler ile bunlara karşı kullanılan savaş yöntemleri.

 

1833431

 

Tahıl, Baklagil ve Yem Bitkileri Zararlıları

 

2

2

3

 

Tahıl, baklagil ve yem bitkilerindezarar yapan hayvansal organizmaların tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleri

 

1833433

 

Depo Zararlıları

 

2

0

2

Depolardazarar yapan hayvansal organizmaların tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleri

 

1833435

 

Mezuniyet Tez Çalışması

 

0

2

0

 

Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet tez çalışmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla; danışmanlarının yardımıyla bilgi toplama, planlama, araştırma, kaynak tarama, yönetim, denetim, değerlendirme ve yazım aşamalarının gerekli takip ve kontrolleri yapılır. Mezuniyet tez yazımı ve sözlü sunum hazırlama ve sunma konularında örgencilerin ilgi ve becerilerini geliştirmek

1833437

 

Dönem içi Stajı

0

4

0

Bilgi ve becerilerin pekiştirilmesine yönelik yapılan uygulamalardan ibarettir

1833507

 

Park ve Süs Bitkileri Hastalıkları

 

2

2

3

 

Park ve süs bitkilerinde görülen önemli fungal, bakteriyel ve viral hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve ülkemizde kullanılabilen preparatlar.

1833509

 

Park ve Süs Bitkileri Zararlıları

 

2

2

3

 

Park ve süsbitkilerindezarar yapan hayvansal organizmaların tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

8. YARIYIL (2.GRUP) (BİTKİ KORUMA ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1833402

Bitki Fungal Hastalıkları

 

2

2

3

 

Kültür bitkilerinde görülen fungal hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayırıcı özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve ülkemizde kullanılabilen preparatlar.

1833404

Bitki Virus Hastalıkları

 

2

2

3

 

Kültür bitkilerinde görülen önemli virus hastalıklarının belirtileri, hastalık etmeni virusun özellikleri, taşınma yolları ve mücadele yöntemleri.

1833424

 

Endüstri Bitkileri Zararlıları

 

2

2

3

 

Endüstri bitkilerindezarar yapan hayvansal organizmaların tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleri

 

1833410

Depo Zararlıları

 

2

0

2

Depolardazarar yapan hayvansal organizmaların tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleri

 

1833408

Meyve-Bağ Zararlıları

 

2

2

3

 

Meyve ağaçlarında ve bağlarda zarar yapan hayvansal organizmaların tanınması, biyolojileri, zarar şekilleri ve savaş yöntemleri ve Meyve ve Bağ zararlılarının genel özellikleri ve mücadelesi

1833426

 

Sebze Zararlıları

 

2

2

3

 

Açık alanda ve örtü altında yetiştirilmekte olan sebze ve süs bitkilerinde zararlı olan hayvansal organizmaların morfolojik özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri, sistematikteki yerleri ve bunlarla savaşta uygulanan yöntemler.

1833428

 

Mezuniyet Tez Çalışması

 

0

2

0

 

Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet tez çalışmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla; danışmanlarının yardımıyla bilgi toplama, planlama, araştırma, kaynak tarama, yönetim, denetim, değerlendirme ve yazım aşamalarının gerekli takip ve kontrolleri yapılır. Mezuniyet tez yazımı ve sözlü sunum hazırlama ve sunma konularında örgencilerin ilgi ve becerilerini geliştirmek

1833490

Dönem İçi stajı

0

4

0

Bilgi ve becerilerin pekiştirilmesine yönelik yapılan uygulamalardan ibarettir

1833506

 

Topraksız Tarım

 

2

0

2

 

Topraksız tarımın tanımı, kapsamı, tarihsel gelişimi ve önemi. Topraksız tarımda kullanılan üretim yöntemleri. Topraksız tarıma üretilen bitkilerde verim ve kalite. Topraksız tarımda karşılaşılan problemler ve çözüm yolları. Topraksız tarımda bitki besleme ve bitki koruma uygulamaları. Topraksız tarımının avantajları, dezavantajları, sosyo-ekonomik boyutu. Tarımsal üretime ve çevre ve insan sağlığına etkileri.

 

1833508

 

Depo Hastalıkları

 

2

0

2

 

Depolanmış ürünlerde sorun olan önemli hastalıkların belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin özellikleri, hayat döngüleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri ve ülkemizde kullanılan preparatlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

5. YARIYIL (3.GRUP) (TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

 

1822301

 

Ekonomi Matematiği

2

2

0

Üssel ve polinomial fonksiyonlar, lineer, logaritmik, kuatratik denklemler ve eş anlı denklemler, fonksiyonlar, eğim, grafik ve denklemlerin ekonomik olarak yorumlanması, türev ve türev alma kuralları ve ekonomideki uygulamaları, üretim, tüketim ve gelir esnekliklerinin hesaplanması, matriksler.

 

1822303

 

Makro Ekonomi

3

3

0

Paranın tanımı ve işlevleri, para çeşitleri, para sistemleri, para arz ve talebi, para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, enflasyon, deflasyon, stagflasyon, devalüasyon, para politikası, Milli gelir ile ilgili kavramlar, Milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelirin önemi, istihdam ile ilgili kavramlar, işsizlik çeşitleri, istihdam teorileri, tüketim harcamaları, tasarruf, yatırım teorisi.

1822305

 

Türkiye Ekonomisi

2

2

0

Cumhuriyetin kuruluşu sırasında Türkiye ekonomisi, dönemler itibariyle uygulanan ekonomi politikaları, temel ekonomik göstergelerin gelişimi, Türkiye’de temel sektörlerin yapısı ekonomideki önemleri ve sorunları.

1822307

 

Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği

2

2

0

Tarıma dayalı sanayinin ekonomideki önemi, gelişimi, tarıma dayalı sanayi işletmelerinin sınıflaması, yapısı, alt sektörler bazında sanayi, üretim, finansman ve pazarlama yapısı, sorunları.

1822311

 

Köy Sosyolojisi

3

2

2

Sosyoloji üzerine genel bilgiler, köy sosyolojisi ve özellikleri, kırsal yerleşim, sosyoloji bakışı açısından kırsal-kentsel ayrımı, köyün idari yapısı, kırsal yerleşim yapısı, kırsal nüfusun özellikleri, göç, kırsal sosyal yapı, kırsal mantalite, kırsal alanda kadın, kırsal alanda gençler ve çocuklar, kırsal alanda altyapı ve hizmetler, köy sosyolojisinde araştırma yöntemleri ve monografi.

1822309

 

Tarım Ekonomisinde Bilgisayar Kullanımı

2

1

2

Tarım ekonomisi alanında internet kullanımı ve tarım ekonomisi ile ilgili önemli kaynaklar ve sitelere erişim. Tarım ekonomisi alanında Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ve SPSS paket programı kullanımı, veri tabanı, tablo,hesap ve grafik işlemleri.

1822313

 

Mesleki Uygulama -I

0

0

4

Tarım ekonomisinde seçilmiş başlıca konular uygulamalı ve teorik olarak anlatılır, tarım işletmeleri ve gıda işletmelerinde gerekli incelemeler yapılır.

1822501

 

Ekonomi Tarihi

2

2

0

İktisat biliminin tanımı, ihtiyaçlar, üretim, tüketim, teknik ve iktisat arasındaki ilişkiler, iktisadi doktrinler, eski yunanda iktisadi doktrinler, merkantilist doktrin, modern iktisat, modern büyüme teorileri, iktisadi sistemler, kapitalist sistem, sosyalist sistem, neo-klasikler, yeni merkantilizm, liberalizm doktrinin öncüleri, klasik liberal doktrin.

1822503

 

Tarımsal Kuruluş ve Organizasyonlar

2

2

0

Tarımsal organizasyonların tanımı; tarımsal organizasyonların gelişimi ve tarımsal organizasyonların amaçları; tarımsal organizasyon türleri: dernekler, birlikler, kooperatifler, vakıflar, şirketler, meslek odaları, sendikalar, bordlar, kamu kurum ve kuruluşları; tarımsal organizasyonların etkinlik alanları.

1822505

 

Peyzaj Mimarlığı

2

1

2

Çizim malzemeleri ve çizim tekniği. Canlı materyalin peyzaj mimarlarda gösterilmesi ve perspektif görünüşler. Peyzaj planlamasının tarihi gelişimi ve genel prensipleri. Cansız yapı malzemeleri ve kullanma esasları. Peyzaj mimari, inşai ve yeşil yapı elemanları. Peyzaj planlarını hazırlama ve uygulama prensipleri. Kentsel ve kırsal alanlarda peyzaj tesislerinin planlanması. Peyzaj tesislerinde dikim, ekim ve bakım tedbirleri. Süs bitkileri üretiminin sosyo-ekonomik önemi ve tarihi gelişimi, salon ve bahçe süs bitkilerinin tanımı, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme ve çoğaltma teknikleri, yetiştirme ortamları ve süs bitkilerinin pazarlanması. Seralarda kesme çiçek yetiştiriciliği.

1822507

 

Bitki  Besleme ve Gübreleme

2

1

2

Beslemeye giriş, Bitkilerde bulunan maddeler ve metabolizmaları, enzimler ve bitkilerdeki görevleri kolloidal sistemler ve özellikleri, bitkilerin beslenmelerinde gereksinme duyulan makro ve mikro elementler, gübrelemeye giriş. Gübrelerin sınıflandırılması organik gübreler, kimyasal gübreler. Yaprak gübreleri, gübrelemenin temel ilkeleri, gübre uygulama yöntemleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

6. YARIYIL (3.GRUP) (TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1822304

 

Proje Hazırlama ve Değerlendirme

2

1

2

Plan ve proje tanımı, plan ile proje arasındaki ilişki, projelerin özellikleri ve tipleri, sanayi projeleri, tarım projeleri, proje hazırlama, pazar talebi, proje kuruluş yeri seçimi, proje analizi, projeleri mali ve ekonomik yönden değerlendirme, değerlendirme kriterleri; fayda / masraf  oranı, başabaş analizi, net bugünkü değer, iç karlılık oranı, diğer değerlendirme kriterleri, risk, belirsizlik ve duyarlık analizi.

1822306

 

Tarımsal Üretim Ekonomisi

3

3

0

Tarımsal üretim ekonomileri, amaçları ve çalışma yöntemleri, faktör-ürün ilişkileri, üretim ve üretim fonksiyonları, girdi ürün analizi, girdi-girdi analizi, üretim imkanları eğrisi, marjinal teknik ikame oranı, üretim ikamesinin elastikiyeti, üretim genişleme yolu, tarımsal ürünler arasındaki ilişkiler, ürün-ürün ikamesi, maliyet fonksiyonu, ürün arzı, maliyet-ürün ilişkileri, fırsat maliyeti optimum üretim düzeyi, kısa-uzun dönemler, ölçek ekonomisi ve işletme boyutu, optimum işletme boyutu, zaman faktörü ve kaynak kullanımında ekonomik ilke ve hesaplar.

1822308

 

Kırsal Kalkınma

2

2

0

Kırsal kalkınmanın tanımı, kavramı, amaç ve araçları, Dünyada ve Türkiye’de kırsal kalkınma çalışmaları, kırsal kalkınma programları, hazırlama ve uygulama teknikleri, KK için örgütlenme, işsizliği azaltma, yeni iş alanları açma ve sektörler arası eşgüdüm sorununu çözümleme, KK için saptanan yörelerde envanter çalışmalarının yapılması, kırsal sanayiye ortam hazırlama, KK için halk ve gönüllü kuruluşları harekete geçirme

1822310

 

Tarımsal Kooperatifçilik

2

2

0

Kooperatiflerin tanımı, tarihsel gelişimi ve ilkeleri, kooperatif ilkeleri, kooperatif ile sermaye şirketleri arasındaki farklar, devlet ve kooperatifler arasındaki ilişkiler, kooperatifçilik mevzuatı, kooperatiflerde üst örgütlenme, tarım kooperatiflerinin tanımı ve sınıflandırılması, tarım alım, tarım kredi, tarım sigorta, tarım satış tarım işleme, arazi kullanma, tarım hizmet ve tarımsal kalkınma kooperatifleri, Türk kooperatifçiliğinin sorunları ve öneriler.

1822302

 

Tarım Ekonomisi İstatistiği

3

3

0

İstatistik kavramının tanımı, İstatistiğin sınıflandırılması ve kaynakları, İstatistik verilerin toplanması ve işlenmesi, frekans dağılımı, grafiklerin çizimi ve kullanılması, merkezi eğilim ölçüleri, Tarımda en çok kullanılan istatistiksel veriler, sınıflandırılması ve kaynakları, Anket yöntemleri, örnekleme, sayısal verilerin başlıca analiz metotları, indekslerin hesaplanması ve artan oranlar, hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon ve regresyon, zaman serisi analizi.

1822312

 

Girişimcilik

2

2

0

Girişimciliğin önemi ve gelişimi, yönetici, girişimci, işveren, patron ve sermayedar kavramları çerçevesinde girişimcilik olgusu, girişimcilikte liderlik ve yöneticilik niteliklerinin önemi, girişimcilik nitelikleri ve girişimciliği etkileyen faktörler, girişimcilik konusundaki gelişmeler, Türkiye'de girişimcilik olgusunun genel değerlemesi; değişim ve girişimcilik, cumhuriyet öncesi girişimcilik, cumhuriyet sonrası girişimcilik, kadın girişimcileri.

1822314

 

Mesleki Uygulama -II

0

0

4

Tarım ekonomisinde seçilmiş başlıca konular uygulamalı ve teorik olarak anlatılır, tarım işletmeleri ve gıda işletmelerinde gerekli incelemeler yapılır.

1822502

 

Arazi Toplulaştırma

2

2

0

Arazi parçalanması ve parçalanmanın işletmelere etkisi, Türkiye’de tarım arazilerinin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar, toplulaştırmanın yararları, toplulaştırma ile ilgili yasalar toplulaştırma yöntemleri, arazi toplulaştırmasında proje aşamaları, uygulama olarak örnek arazi toplulaştırma projelerinin yapılması.

1822504

 

Hayvan Besleme

2

2

0

Hayvancılık türleri, damızlıkçı işletmelerde seleksiyon, damızlıkta gerekli kayıtlar, damızlık hayvanların objektif değerlendirilmesi(soy kütüğü, verim kayıtları, et verimi vs) hayvanların ve çeşitli verimlerin subjektif değerlendirilmesi, çiftleştirme yöntemleri, yetiştirme teknikleri, büyütme, besleme, yemler, süt, et, yapağı, tiftik ve yumurta üretim ilkeleri.

1822506

 

Tarımsal Savaş Yöntemleri

2

2

0

Bitkilerde zararlı olan böcek ve diğer hayvansal zararlılara karşı uygulanan yasal, kültürel, fiziksel, biyolojik, biyoteknik, kimyasal ve entegre mücadele yöntemleri, bu zararlılara karşı kullanılan pestisitlerin sınıflandırılması, uygulama prensipleri, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

7. YARIYIL (3.GRUP) (TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1822425

 

Ekonometri

3

2

2

Ekonometrinin tanımı, kapsamı, bölümleri, ekonomik teorinin matematiksel kalıba oturtulması, korelasyon kuramı, basit doğrusal regresyon modeli ve en küçük kareler yöntemi, esnekliklerin tahmini, çoklu regresyon modeli, ekonometrik araştırma yöntemi, diğer ekonometrik modeller

1822427

 

Tarımsal Yayım ve İletişim Teknikleri

2

2

0

Tarımsal yayım kavramı, kapsamı ilke ve amaçları, dünyada ve Türkiye’de tarımsal yayım, tarımsal yayımda iletişim, algılama, öğrenme ve öğretme, tarımsal yayım ve eğitim, tarımsal yayım sistem ve yaklaşımları, kırsal kesimde yeniliklerin yayılması ve benimsenmesi, tarımsal yayımda çalışma süreci, tarımsal yayımda kullanılan yöntem ve teknikler, tarımsal yayım projelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi.

1822423

Tarım Politikası

3

 

3

 

0

Tarım politikasının konuları, Amaçlar, Araçlar, ve politika yürütücüleri, Ulusal tarım politikası uygulama alanları, Pazar politikası, Fiyat politikası,  Sosyal Politika, Gelir Politikası, Üretime Yönelik Politikalar, Destekleme Politikaları, Bölgesel Politikalar, Vergi Politikası, Tarımda Reform Arayışları, AB Hakkında Genel Bilgiler, AB'de Kurumsal Yapılanma, Türkiye AB İlişkileri, AB Ortak Tarım Politikası, Politikalarda Reform Arayışları, Türk Tarım Politikası ve AB OTP'ye Uyum.

1822429

 

Tarımsal Pazarlama

2

2

0

Pazarlamanın temel kavramları, pazarlamada karar verme, pazarlama kararlarına işletme içi ve dışı etmenler ve pazarlamada örgütlenme türleri, piyasa çeşitleri ve fiyat oluşumu, pazarlama karması, tarımsal ürün pazarları yönlendirici kuruluşlar ve borsalar, satış çabaları, pazarlama masrafları, pazar planlama ve denetim, pazar araştırmaları, uluslararası pazarlama.

1822431

 

Tarımsal İşletmecilik ve Planlama

3

 

3

 

0

Tarımsal işletmecilik kavramı ve kapsamı, tarım işletmesi ve sınıflandırılması, tarım işletmelerinin özellikleri, tarım işletmelerinin özellikleri, tarım işletmelerinin sermaye yapısı ve yıllık faaliyet sonuçları, tarım işletmelerinin çalışmalarını etkileyen faktörler, tarımsal işletmecilikle ilgili temel kavramlar, tarım işletmelerinin planlanması.

1822415

Mezuniyet Tez Çalışması

0

0

2

Lisans öğrencileri,belirlenen danışmanın denetiminde mezuniyet tez çalışması için konu belirleme,literatür taraması yaparlar ve çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunarlar.

1822433

 

Dönem İçi Staj

0

0

4

Tarım ekonomisinde seçilmiş başlıca konular uygulamalı ve teorik olarak anlatılır, tarım işletmeleri ve gıda işletmelerinde gerekli incelemeler yapılır.

1822509

 

Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi

2

2

0

Doğal kaynakların tanımı, doğal kaynakların koruması, çevre ve çevre ekonomisi kavramları, çevresel kirleticilerin sınıflandırılması, çevresel kirlenmenin ekonomik analizi, çevreyi ilgilendiren politikalar, yasal, ekonomik, finansal ölçütler ve diğerleri, Türkiye’de çevre sorunlarının gelişimi, çevre ile ilgili yasa ve yasal düzenlemeler, çevresel etki değerlendirmesi, organik tarım ve ekonomik önemi.

1822511

 

Kırsal Yerleşim Planlaması

2

2

0

Kırsal yerleşim planlamasının önemi, kırsal yerleşim planlamasının genel esasları, Türkiye'de köy imarına ilişkin yasal düzenlemeler, kırsal yerleşim tipleri, kırsal alan planlaması, merkez köyler, köy planlaması, işletme avlularının planlanması ve köy yenileme çalışmalarının planlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

8. YARIYIL (3.GRUP) (TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1822420

Uluslararası Tarım Politikası

3

 

3

 

0

Politika kavramı, ekonomi bilimi ve politika, ekonomi politikası amaçları, araçları, makro ekonomik politikalar ve tarım, tarım ve gıda politikalarının kapsamı, amaçları, devlet ve piyasa müdahaleleri, tarımı desteklemenin etkileri, tarım politikalarının uygulama alanları, uluslararası tarım politikaları, Avrupa Birliği ortak tarım politikası ve Türkiye ilişkileri

1822424

 

Tarımsal Finansman

2

2

0

İşletme finansmanı, işletmelerde finansmanın fonksiyonu, anlamı, kapsamı ve önemi, finansman yöntemleri, finansal analiz tanımı, amaçları ve finansal analiz yöntemleri, sermaye, sermaye çeşitleri ve sermayenin tarımsal işletmelerdeki önemi, tarımda sermaye ve kredinin fonksiyonu, kredinin sınıflandırılması, kredi prensipleri ve kredi miktarının belirleme esasları, kredide vade, kredinin bedeli olarak faiz, tarımsal kredi kaynakları, Türkiye’de tarımsal finansman ve kredi politikaları.

1822426

 

Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik

3

 

3

 

0

Genel kavramlar, Tarımsal kıymet taktirinin konusu ve tarihçesi, Kıymet taktiri kriterleri, Kıymet takdiri yöntemleri, Sentetik yöntemler; Pazar yöntemi, Maliyet yöntemi, Gelir yöntemi, İkame fiyat yöntemi, Kantitatif yöntemler; Gelirlerin kapitalizasyonu yöntemi, Kıymet taktirine konu olan ekonomik mallar, Arazinin kıymet taktiri nitelikleri, Meyve bahçelerinde kıymet taktiri,  Arsa ve tarımsal yapıların kıymet taktiri, Türkiye’de kıymet takdirinin tatbiki ve hukuki durumu, Kıymet taktiriyle ilgili mali hesaplar, Bilirkişilik, Bilirkişi raporunun yazılması.

1822428

 

Tarımsal Muhasebe

2

2

0

Tarım muhasebesinin önemi, tanımı ve amaçları, muhasebe sistemleri, çiftlik kayıtları, çiftlik envanteri, amortisman, bilanço, finansal kayıtlar, muhasebe sistemlerinin düzeni, muhasebe kayıtlarının analize hazırlanması, rasyo analizi, bilanço analizi, kar-zarar analizi, tarımsal kazançların vergilendirilmesi.

1822430

 

Tarım Hukuku

2

2

0

Hukuk ve tarımsal hukuk üzerine genel bilgiler, Medeni kanun tarım ilişkisi, Borçlar kanunu ve tarım, Türkiye’deki toprak reformu ve arazi dağılımı, arazi toplulaştırması, tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı ve bununla ilgili düzenlemeler, Mera kanunu, toprak koruma kanunu, çevre kanunu, su kanunu, orman kanunu, Tarım işçileri ve çalışma durumları.

1822432

 

Mezuniyet Tez Çalışması

0

0

2

Lisans öğrencileri belirlenen danışmanın denetiminde mezuniyet tez çalışması için konu belirleme, literatür taraması yaparlar ve çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunarlar.

1822490

Dönem İçi Staj

0

0

4

Tarım ekonomisinde seçilmiş başlıca konular uygulamalı ve teorik olarak anlatılır, tarım işletmeleri ve gıda işletmelerinde gerekli incelemeler yapılır.

1822508

 

Tarımsal Sigortacılık

2

2

0

Tarım sigortacılığının tanımı, Tarımsal sigortacılığın önemi ve sınıflandırılması, Türkiye’de tarımsal sigortacılığın gerekliliği, Tarımsal sigorta ile ilgili kanunlar, Tarımsal sigortacılığın genel ekonomik hedefleri, Türkiye’de tarımsal sigortacılığın sorunları, Tarım sigortaları kanunu, Diğer ülkelerde tarımsal sigortacılık uygulama örnekleri.

1822510

 

Kırsal Turizm

2

2

0

Turizm nedir, turizm çeşitleri, kırsal turizmin tanımı, kırsal turizmin sorunları, avantajları, Türkiye’de turizm, Dünyada ve Türkiye’de kırsal turizm, gelişimi ve potansiyeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

5. YARIYIL (4.GRUP) (TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1832301

 

Bitki Besleme Gübreleme

2

2

0

Bitki beslemenin tarihçesi, bitki besin elementlerinin tanımı ve özellikleri, fonksiyonları, bitki besin elementinin yarayışlılığını etkileyen faktörler, temel bitki besin elementleri. Gübrelerin önemi, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, organik gübreler, kimyasal gübreler, kimyasal gübrelerin topraktaki tepkimeleri, kimyasal gübrelerin uygulama yöntemleri, gübre gereksiniminin belirlenmesi.

1832303

 

Tarla Bitkileri Zararlıları ve Savaşımı

3

2

2

Tahıl, baklagil, endüstri ve yem bitkilerinde zarar yapan önemli hayvansal organizmaların tanınması, biyolojileri zarar şekilleri, ve savaş yöntemleri.

1832305

 

Araştırma ve Deneme Metotları

2

2

0

Denemelerin planlanmasında dikkat edilecek hususlar, varyans analizinin temel farziyeleri, temel deneme planları, faktöriyel denemeler, iç içe sınıflama, tekrarlanan denemeler, ortalamaların çoklu karşılaştırma testleri.

1832307

 

Tarla Bitkilerinde Standardizasyon ve Depolama

2

2

0

Standardizasyon ve depolama hakkında genel bilgiler, tarla bitkilerinin standardizasyonu ve depolaması, bütün bitkilerin standartlarının ayrı ayrı ele alınması, depolama tekniklerinin bitki grupları seviyesinde verilmesi.

1832309

 

Tohumculuk ve Sertifikasyon

2

2

0

Tohum çimlenmesi, tohum canlılığı ve canlılık testleri, tohum dormansisi, tohumluk kontrolleri, tohumluğun fiziksel ve biyolojik değeri, tohumluk sertifikasyonu, çeşit tescili, tohumluk üretimi, tohumlukların kontrol ve sertifikasyonu.

1832311

 

Doku Kültürü Teknikleri

3

2

2

Doku kültüründe kullanılan malzemenin tanımı, malzemenin özellikleri, kullanımı, preparat hazırlama, besi ortamının hazırlanması, doku kültürü yöntemlerinden sürgün ve meristem, anter, embriyo, protoplast ve hücre kültürlerinin temel esasları ve uygulanışı.

1832313

 

Mesleki uygulama I

0

0

4

 

1832501

 

Malzeme Bilgisi

2

2

0

Malzemenin tanımı ve sınıflandırılması, malzeme seçimi. Malzemenin; mekanik teknolojik, fiziksel, termik, kimyasal ve optik özellikleri. Kristal yapı özellikleri, soğuk şekillendirme, metal ve alaşımları, demir-karbon alaşımları, metal üretim tekniği, çelik üretimi, ısıl işlemler, malzemenin muayenesi, demir olmayan metaller, korozyon ve korozyondan korunma.

1832503

 

Yemler ve Hayvan Besleme

2

2

0

Yemin tanımı ve sınıflandırılması, kaba, kesif yemler, yem katkı maddeleri, yemlerin depolanması, yem hijyeni ve karma yem üretim teknolojisi ile genel hayvan besleme ilkeleri,

1832505

 

Genel Meyve Yetiştiriciliği

2

2

0

Meyveciliğin tarihçesi, gelişimi ve yayışlı, meyvenin insan beslenmesindeki önemi, ülke ekonomisindeki yeri ve önemi, ekonomik önemi olan sert ve yumuşak çekirdekli meyvelerin yetiştiriciliği.

1832507

 

Genetik Mühendisliği ve Biyogüvenlik

2

2

0

DNA nın moleküler yapısı ve kromozomlar, genetik bilgi, gen yalıtımı ve klonlanması, dolaylı gen aktarım teknikeri, niceleyici özellik lokusları analizleri, belirleyici özellik destekli seleksiyon, transgenik bitkiler ve biyogüvenlik.

1832509

 

Gen Kaynakları

2

2

0

Bitkilerin kökeni, kültüre alınışı, gen merkezleri, genetik varyasyon kaynakları, genetik kaynakların korunması, bitki gen kaynaklarının kökeni, gen kaynaklarının bitki ıslahında kullanımı, genetik kaynakların önemi, gen bankaları ve gen kaynaklarının toplanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

6. YARIYIL (4.GRUP) (TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1832302

 

Peyzaj Mimarlığı

3

2

2

Çizim malzemeleri ve çizim tekniği. Canlı meteryalin peyzaj mimarlarda gösterilmesi ve perspektif görünüşler. Peyzaj planlamasının tarihi gelişimi ve genel prensipleri. Cansız yapı malzemeleri ve kullanma esasları. Peyzaj mimari, inşai ve yeşil yapı elemanları. Peyzaj planlarını hazırlama ve uygulama prensipleri. Kentsel ve kırsal alanlarda peyzaj tesislerinin planlanması. Peyzaj tesislerinde dikim, ekim ve bakım tedbirleri. Süs bitkileri üretiminin sosyo-ekonomik önemi ve tarihi gelişimi, salon ve bahçe süs bitkilerinin tanımı, botanik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme ve çoğaltma teknikleri, yetiştirme ortamları ve süs bitkilerinin pazarlanması. Seralarda kesme çiçek yetiştiriciliği.

1832304

 

Tarla Bitkileri Hastalıkları ve Savaşımı

3

2

2

Tarla bitkilerinde görülen fungal, bakteriyel ve viral  hastalıklar ve belirtileri, hastalığa neden olan etmenlerin ayrıcı özellikleri, bulaşma ve yayılma yolları, bunlara karşı uygulanan savaş yöntemleri, ve ülkemizde kullanılabilen preparatlar.

1832306

 

Girişimcilik

2

2

0

Girişimciliğin önemi ve  gelişimi; yönetici, girişimci, işveren patron ve serrnayedar kavramları çerçevesinde girişimcilik olgusu, iş adamlarının iş kurma ve işletme becerilerinin paylaşımı.

1832308

 

Bitki Islahı

3

2

3

Islahın temel prensipleri, kültür çeşitlerinin meydana gelişi, poliploidler, kimeralar ve özellikleri, ıslah metotları, mutasyonlar ve mutagenler ile seleksiyon, gremplams ve merkezleri, eşeysel ve somatik poliploidi, ıslah stratejisi, somatik melezleme, somaklonal seleksiyon, anaç, verimlilik ve hastalıklara dayanıklılık ıslahının temel esasları.

1832310

 

Tarım Sistemleri ve Organik Tarım

2

2

0

Ekolojik tarımın tarihçesi ve gelişimi, Türkiye’de ekolojik tarım, ekolojik tarımda ilke ve kavramlar, organik tarımda yasal uygulamalar, ekolojik tarımda proje hazırlama ve yönetim, tarımsa üretim biçiminde değişen kavramlar ve koşullar, organik tarımda toprak verimliliği, ekolojik tarımda ekim nöbeti, ekolojik tarımda bitki korumanın genel ilkeleri, tarla bitkilerinde ekolojik tarım uygulamaları.

1832312

 

Mesleki  Uygulama II

0

0

4

 

 

 

1832502

 

Enstrümental Analiz

2

1

2

Laboratuarda kullanılan alet ve ekipmanların tanımı, laboratuarda çalışma yöntemleri, protein, yağ, selüloz, kül, uçucu yağ ve bileşenleri, şeker, kuru madde, nişasta tayin metotları.

1832504

 

Örtü Altı Bitki Yetiştiriciliği

2

2

0

 

Örtüaltı tarımının tarihçesi ve gelişimi, ekonomik önemi, örtü materyallerinin özellikleri ve tanıtımı, örtüaltı

sistemlerinin kurulması, seraların sınıflandırılması, sera ve tünel yerlerinin seçiminde dikkat edilecek

faktörler, seraların kurulması ve klima düzenlenmesi. Seralarda toprak hazırlığı, dezenfeksiyon, drenaj ve sulama.

Örtü altında sebze (domates, hıyar, biber, patlıcan, kavun, marul v.b) yetiştirme teknikleri.

1832506

 

Fitoterapi ve Aromaterapi

2

2

0

Fitoterapi ve aromaterapinin tanımı, tarihçesi, kullanılan önemli bitkiler, bitkilerin kullanılma yöntemleri, fitoterapide kullanılan bitkilerin etken maddeleri, kullanılma dozajları, tıbbi tedavideki yerleri, halk hekimliği, doğadaki faydalı bitkiler ve halk arasında kullanımları.

1832508

 

Çim Alanlarının Tesisi

2

2

0

Değişik çevre koşullarına göre yeşil alanların seçimi, tohum ve toprağın hazırlanması, ekimi bakımı ve yeşil alanların bozulan yerlerinin yeniden oluşturulması, yeşil alanlarda kullanılan bitki türlerinin özellikleri, adaptasyonları, tanımı ve yeşil alan tesisinde kullanımı tanımlanacaktır.

1832510

 

Yenilebilir Enerji Kaynakları

2

2

0

Rüzgar, biyodizel, biyobenzin, güneş enerjisi, biyogaz enerjileriiçin kullanılan kaynaklar, kullanım yöntemleri, tesislerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ve tesislerin kurulması.

1832512

 

Proje Hazırlama ve Değerlendirme

2

2

0

Plan ve proje tanımı, plan ile proje arasındaki ilişki, projelerin özellikleri, tarla bitkileri ile ilgili projelerin seçimi ve hazırlanması.

1832514

 

Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik

2

2

0

Genel kavramlar,tarımsal kıymet takdirinin konusu ve tarihçesi, kıymet takdiri kriterleri, kıymet takdiri yöntemleri, sentetik yöntemler; Pazar yönetimi, maliyet yöntemi,, gelir yöntemi, ikame fiyat yöntemi, kantitatif yöntemler, gelirleri kapitalizasyonu yöntemi, kıymet takdirine konu olan ekonomik mallar, arazinin kıymet takdiri nitelikleri, meyve bahçelerinde kıymet takdiri, arsa ve tarımsal yapıların kıymet takdiri, Türkiye’de kıymet takdirinin tatbiki ve hukuki durumu, kıymet takdiri ile ilgili mali hesaplar, bilirkişilik, bilirkişi raporunun hazırlanması.

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

7. YARIYIL (4.GRUP) (TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1832401

 

Bitki Islahının Genetik ve Sitogenetik Esaslaları

3

2

2

Sitogenetiğin tanımı, kapsamı ve amaçları, bitkilede hücre yapısı, kalıtımın temel ve sitolojik öğeleri, mitoz ve mayoz bölünmelerin mekanizmaları ve genetik sonuçları, kromozom ve genler, bitki türlerinde kromozom sayısı ve morfolojileri, karyotip ve genom kavramları, polyploidinin, aneuploidinin ve mutasyonun genetik temelleri ve açılma oranları.

1832403

 

Serin İklim Tahılları

3

2

2

Serin iklim tahıllarının ekonomik önemi,  tarihi gelişimi, bitkisel özellikleri kültürü ve değerlendirilmesi.

1832405

 

Baklagil Yem Bitkileri

2

1

2

Baklagil yem bitkilerinin taksonomisi, faydaları, nitrojen tespiti, toprağa bakteri aşılaması, yonca, korunga, önemli üçgül türleri, fiğ türleri, önemli acı bakla türleri, adi mürdümük ve nohut geveninin ekimi, bakımı, hasat ve harman işleri.

1832407

 

Lif Bitkileri

2

1

2

Lif bitkileri (pamuk, keten, kenevir), ekonomik önemi, tarihsel gelişimi,  kültürü, değerlendirilmesi ve ıslahı.

1832411

 

Çayır Mera Amenajmanı

3

2

2

Çayır ve meraların tanımlanması ve amenajman prensipleri.

1832425

 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

3

2

2

Keyf, baharat ve ilaç bitkilerinin tarihsel gelişimi, ekonomik önemi, tanımı, kültürü ve değerlendirilmeleri.

1832427

 

Dönem İçi Staj

0

0

4

 

 

 

1832429

 

Mezuniyet Tez Çalışması

    0

0

2

Dördüncü sınıf öğrencisi bir öğretim üyesinin danışmanlığında uygulama ve laboratuar taraması şeklinde bir bitirme tezi hazırlar ve bunu

 

seminer olarak sunar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

8. YARIYIL (4.GRUP) (TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

 

1832402

Sıcak İklim Tahılları

2

1

2

Sıcak iklim tahıllarının (mısır, çeltik, darılar) tarihi gelişimi, bitkisel özellikleri, kültürü, değerlendirilmesi ve ıslahı.

 

 

 

1832404

Buğdaygil Yem Bitkileri

3

2

2

Buğdaygil yem bitkilerinin taksonomisi, faydaları, önemliayrık türleri, kılçıksız brom, önemli yumak türleri, domuz ayrığı, çayır kelp kuyruğu, çim türleri, çayır salkım otu, yem kanyaşı, yumrulu kaynaş, sudan otunun ekimi, bakımı, hasat ve harman işleri.

 

1832408

Yağ Bitkileri

3

2

2

Bitkisel yağlar ve özellikleri, önemli yağ bitkilerinin (soya, kanola, ayçiçeği, aspir, yerfıstığı, susam, jojoba, zeytin, Hindistan cevizi, hint yağı, keten ve diğer yağ bitkileri) tarihi gelişimi, bitkisel özellikleri, kültürü, değerlendirilmesi ve ıslahı.

 

 

1832424

 

Yemeklik Tane Baklagiller

3

2

2

Mercimek , nohut, fasulye, bakla, bezelye, ve börülceden oluşan yemeklik tane baklagillerin her birinin beslenmedeki önemi , kullanım yerleri, köken ve tarihçeleri, sınıflandırmaları, yayılış alanları, yetiştirme teknikleri, hastalık ve zararlıları.

 

1832410

Çayır Mera Islahı

2

1

2

Çayır ve Mer’a ıslahının tanımı, suni tohumlama, çayır ve mer’aların  gübrelenmesi, yabancı ot savaşı, toprak ve su muhafaza yöntemleri, normal bakım işleri, otlatmayı kolaylaştırıcı mera tesis yapıları.

 

1832412

Nişasta Şeker Bitkileri

3

2

2

Nişasta bitkileri (patates, yer elması, tatlı patates) ile şeker bitkilerinin (şeker pancarı, şeker kamışı) ekonomik önemi, tarihsel gelişimleri, kullanım alanları, kültürleri, ıslah ve depolanmaları.

 

 

1832414

Tarla Bitkileri Islahı

2

2

0

Bitki Islahının tarla bitkilerinde üretime olan katkıları, kültürü yapılan bitkilerin genetik temelleri, buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, mısır, patates, şeker pancarı, ayçiçeği, pamuk ve yem bitkilerinde farklı amaçlar için uygulanacak ıslah yöntemleri.

 

1832490

Dönem İçi Staj

0

0

4

 

 

1832426

 

Mezuniyet Tez Çalışması

0

0

2

Dördüncü sınıf öğrencisi bir öğretim üyesinin danışmanlığında uygulama ve laboratuar taraması şeklinde bir bitirme tezi hazırlar ve bunu seminer olarak sunar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

5. YARIYIL (5.GRUP) (TARIM MAKİNALERI BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1852301

 

Termik Motorlar

3

2

2

Tarihçe, termik motorların teorik özellikleri, temel termodinamik yasalar, motor karakteristik eğrileri, motor parçaları, sabit parçalar, hareketli parçalar, yakıt sistemi, otto ve diesel motor, sıvılaştırılmış yakıt sistemleri, yakıtlar ve yanma odaları, emme ve eksoz sistemleri, turboşarj, yağlama sistemi, yağlama sistemi elemanları, soğutma sistemi, su ve hava soğutma sistemleri, elektrik sistemi, akümülatörlü ve manyetolu sistemler, özel motorlar, gaz türbinleri, serbest pistonlu motorlar, döner pistonlu motorlar.

1852303

 

Termodinamik

3

3

0

Giriş ve tanımlamalar, Enerji ve termodinamiğin birinci kanunu, Saf, basit, sıkıştırılabilir akışkanın özellikleri, Kontrol hacmi enerji analizi, Termodinamiğin ikinci kanunu, Gaz güç çevrimleri, Temel ısı transferi, (Kondüksiyon, konveksiyon ve  radyasyon)

1852305

 

Sera Mekanizasyonu

3

2

2

Sera yapılarının genel tanıtımı, Seralarda çevre kontrol ilkeleri, Isı akış ve enerji dengesi, Seralarda ısı kaybının belirlenmesi, Isı tüketimi, Havalandırma ve serinletme sistemleri, Seralarda alternatif enerji kaynaklarının kullanımı (Güneş, Jeotermal, Endüstriyel atıklar, vb.), Alışılagelen ısıtma sistemleri ile ekonomik karşılaştırmalar, Düşük sıcaklıklı ısıtma sistemleri ve uygulamaları, Seralarda otomasyon uygulamaları, Yatırım maliyet analizleri.

1852307

 

Malzeme Bilgisi

2

2

0

Malzemenin tanımı ve sınıflandırılması, malzeme seçimi. Malzemenin; mekanik, teknolojik, fiziksel, termik, kimyasal ve optik özellikleri. Kristal yapı özellikleri, soğuk şekillendirme, metal ve alaşımları, demir-karbon alaşımları, metal üretim tekniği, çelik üretimi. Isıl işlemler, malzeme muayenesi, demir olmayan metaller, korozyon ve korozyondan korunma.

1852309

 

Toprak İşleme Mekanizasyonu

2

2

0

Toprak işleme sistemleri ve bu sistemlerin karşılaştırılması. Toprağın işleme yönünden fiziksel özellikleri. Sürme derinliği, toprak sürtünmesi, özgül toprak direnci, toprak işleme yöntemleri. Toprak işlemenin amaçları, kuru tarım bölgelerinde toprak işleme. Pullukla tarlada dönme şekilleri. Toprak işleme alet ve makineleri, birinci ve ikinci sınıf aletlerin sınıflandırılması. Kulaklı ve diskli pulluklar. Özel pulluklar, anız ve bahçe pullukları, lister, çizel, dipkazan. Dönel toprak işleme aletleri, kültivatörler, tırmıklar, merdaneler, tapanlar. Alet kombinasyonları ve örnekleri.

1852311

 

Mesleki Uygulama I

3

2

2

 

1852501

 

Bilgisayarlı Çizim Tekniği

2

2

0

Mühendislik çizimlerin bilgisayar ortamında Auto-CAD programı kullanarak çizilmesi; Auto-CAD programına giriş; çizim ortamının düzenlenmesi; çizim ve değişiklik yapma komutları; Sembol ve katman kullanımı; Tarama çizgileri ve ölçülendirme komutları. projelerin 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamında Auto-CAD kullanılarak çizilmesi; çizgi, yüzey ve katı modellerin hazırlanması; Perspektif, izometrik, kesit ve cephe görünüşlerinin elde edilmesi; Proje sunuş teknikleri, bilgisayar slaytları ve fotoğraf kalitesinde görünüşlerin hazırlanması.

1852503

 

Tarım Mak. Ayar Bakım Tekniği

2

2

0

Ders kapsamında, Traktör tanıtım ve bakımı, Traktör ön yükleyici bakımı, Tarım arabası, Kulaklı pulluklar, Diskli pulluk,  Kombine ekim makinesi, Çapa makineleri, su çıkartma makineleri, pülverizatörler, çayır biçme makinesi, harman makinesi, biçerdöver, süt sağım makinesi bakımı ve işetilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

6. YARIYIL (5.GRUP) (TARIM MAKİNALERI BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1852302

 

Tarım Mal. Projeleme Örnekler

2

2

0

Tarım iş makineleri genel yapısal özellikleri. Diskli pulluk, kulaklı pulluk, diskli anız bozma pulluğu, toprak frzesi ve tırmıkların gövde yapısal özellikleri ve çatı düzenleme biçimleri. Temel iş makinelerinden kulaklı pulluk, diskli pulluk, tırmıklar ve toprak frezesinin uygulamalı olarak ayrı ayrı projelenmesi ve ölçülendirilmesi.  

1852304

 

Sulama makineleri

 

2

1

2

Sulamada mekanik araçların önemi, pompaj tesisi ve özellikleri. Suyun özellikleri ve temel birimler. Suyun borularda akışı ile ilgili çeşitli denklemler ve akım tipleri. Boru hatlarında kayıplar; düz ve şekilli boru kayıpları, kayıpların hesaplanması. Boru hatlarının planlanması; ekonomik boru çapının belirlenmesi, boru tipleri ve standart yapım özellikleri. Boru hatlarında yardımcı parçalar ve özellikleri. Emme ve basma boru hatlarının planlanması. Santrifüj pompalar; teorik esaslar, pompa deneyleri,pompa tipleri ve yapısal özellikleri. Pompa parçaları ve özellikleri.    Pompaj tesislerinde seçim, tesis ve işletme.

1852306

 

Tarımsal Savaş Mekanizasyonu

3

2

2

Tarımsal savaşın önemi ve gereği. Ekonomik zarar eşiği ve ekonomik zarar düzeyi. Bitki koruma ilaçlarının özellikleri. Kimyasal savaş savaş sırasında alınması gerekli güvenlik önlemleri. Bitki koruma makinelerinin sınıflandırılması. Pülverizasyon tekniği ve karakteristikleri. Pülverizatörlerin çalışma ilkeleri ve ana organları. Ana organların ayrı ayrı incelenmesi. Pülverizasyon oluşumunda kullanılan meme çeşitleri. Tozlayıcılar, mikro granül uygulayıcıları, fümigasyon ve toprak sterilizatörleri.

1852308

 

Tarım Traktörleri

2

1

2

Traktörlerin tarımsal mekanizasyonda yeri ve önemi, Tekerlek ve Traktör Mekaniği, Devrilme ve kazalar, Yürüme organları, Diesel motorların karakteristikleri, Traktör güç aktarma organları, Hidrolik ve hidrostatik tahrik, İnsan-Makina-Çevre ilişkileri, Traktör test normları ve testleri.

1852310

 

Biyolojik Malzeme Özelikler

2

2

0

Giriş, malzeme kavramı, biyolojik malzeme, biyolojik malzemelere ilişkin bazı ölçümler, biyolojik malzeme özelliklerinden mühendislikte yararlanma, biyojik malzemelere uygulanan işlemler

1852312

 

Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi

2

2

0

giriş, kuru ve nemli havanın bileşimi, ısı transferinde temel eşitlikler, hayvan-çevre etkileşimi, hayvan barınaklarında havalandırma, ısıtma ve soğutma, hayvan barınaklarında aydınlatma planlaması

1852502

 

Arazi Tesviye Makinaları

2

2

0

Meiorasyon çalışmalarının amacı, önemi ve özellikleri.toprağın teknik analizi. Meliorasyon makinelerinin genel özellikleri. Meliorasyon makinelerinin sınıflandırılması, meliorasyon makinelerinin seçimi. Meliorasyon makinelerinde kullanılan motorlar ve güç aktarma organları. Meliorasyon makinelerinin mekanik özellikleri. Riperler, dozerler, skreyperler, greyderler, ekskavatörlertrençler, yükleyiciler. Zemin sıkıştırma makineleri, hafif tesviye ekipmanları, taş toplama makineleri, materyal taşıma makineleri.

1852504

 

İklimlendirme Tekniği

 

2

2

0

İklimdirmenin tanımı ve standartları, merkezi iklimlendirme sisteminin parçaları, Enerji  ve termodinamiğin birinci yasası, Saf, basit, sıkıştırılabilir akışkanın özellikleri, Kontrol hacmi enerji analizi, psikrometrik diagram (Nem oranı, Nisbi nem, Çiğ noktası, Entalpi, Kuru ve yaş termometre sıcaklıkları), Nemlendirme ve nem alma, Hava akışlarının adyabatik karıştırılması, Buharlaştırmalı soğutma, Soğutma kuleleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

7. YARIYIL (5.GRUP) (TARIM MAKİNALERI BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1852425

 

Mekanik Teknolojisi

3

2

2

Atölyelerde Çalışma İlkeleri, Talaşlı Basit İşleme Yöntemleri (Eğeleme, Testereleme, Keskileme, Delme,….), Gelişmiş İş Tezgahları ile Talaşlı İşleme Yöntemleri (Matkap, Torna, Taşlama, Planya,  Freze, CNC,….), Kaynak ve Lehim Teknolojileri, Döküm Tekniği.

1852427

 

Makine Elemanları

2

2

0

Makine elemanlarına giriş, kaynak tekniği, kayış kasnak mekanizmaları, zincir dişli mekanizmaları, kavramalar ve bunların hesaplamaları ve problem çözümleri

1852429

 

Hayvansal Üretim Mekanizasyonu

3

2

2

Hayvancılıkta mekanizasyona giriş, Kaba yem mekanizasyonu: (Makaslama etkili ve döner tip ot biçme makineleri, namlu hasat makineleri, ot tırmıkları,) Kesif (Karma yem) yem mekanizasyonu: (Kırma öğürme makineleri (Değirmenler), diskli değirmenler, silindirik değirmenler, çekiçli değirmenler...), Süt sağım makineleri: sağım makinelerinin temel prensipleri, sağım makinesi tipleri..., Gübre eldesi ve depolama sistemleri: Barınak temizleme sistemleri, katı ve sıvı gübre eldesi ve depolanmasında kullanılan sistemler ve özellikleri. Diğer mekanizasyon ekipmanları.

1852431

 

Ürün İşleme Tekniği

 

2

2

0

Bu ders Tarımsal ürünlerin hasadından sonra, mamül hale gelene kadar  tabi tutuldukları sınıflandırılma, temizlenme, taşınma, öğütülme, kurutulma gibi işlemlerin ilkeleri açıklanmakta ve bu amaçla kullanılan makinaların özellikleri ve işlevsel organları anlatılmaktadır. Ürünlerin fiziksel özelliklerine göre ayrılması, Ürünlerin aerodinamik özelliklerine göre ayrılması, Helezonlu ve pnomatik götürücüler, Kovalı ve bantlı götürücüler, Tohum temizlenmesi ve sınıflandırılması:Elekler, tarımsal ürünlerin öğütülme ilkeleri, değirmenler, Meyve suyu üretimi, Kurutma tekniği, Soğutma tekniği

1852433

 

Tarım makineleri İşletmeciliği

2

2

0

Giriş, Standart ve tanımlamalar, Tarımsal mekanizasyon planlama ve işletmeciliği konsepti, kapasite ve verimlilik, Gider tahmin metodları, Sabit ve değişken giderler, Dolaylı makine giderleri (Zamanlılık giderleri), çeki performansı, Traktör seçimi, Ekipman büyüklüğü seçimi, Kiralama veya satın alma kararı.

1852435

 

Dönem İçi Stajı                         

 

0

0

2

 

1852505

 

Ölçme ve Kontrol Tekniği

2

2

0

Metrik sistem ve uygulaması, Temel elektrik devreleri (Tanımlamalar, Ohm kanunu, Kirschoff kanunu, Wheatstone köprüsü), Ölçme ile ilgili tanımlamalar, veri analizi, basınç ölçümü, Kütlesel ve hacimsel akışın ölçümü, Akış hızının ölçümü, sıcaklık (termoeleman, termistör...), Otomatik kontrolün temelleri.

1852507

 

Kurutma İlkeleri

2

2

0

Tarım ürünleri ile nem arasındaki temel ilişkiler, nemli havanın özellikleri, ürün-hava akımı ilişkileri, kurutma ile ilgili temel teorik bilgiler, tarım ürünü kurutucuları ve kurutma yöntemleri, tarım ürünlerinin kurutulması, kurutucu seçimi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

8. YARIYIL (5.GRUP) (TARIM MAKİNALERI BÖLÜMÜ ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1852422

 

Ekim Dikim Gübreleme Makineleri

 

2

1

2

Giriş ve tanımlamalar, Ekim boyutları ve ekim geometrisi, tohumların fiziko-mekanik özellikleri, Ekim makinelerinin sınıflandırılması, Çitlik gübresi dağıtım makineleri ve kimyasal gübre dağıtım makineleri. Agro-teknik özellikleri ve proje teknikleri, Ekim ve dikim makinelerinin işe hazırlanması, Patates dikim makineleri, Ara çapa ve bakım makineleri.

1852424

 

Hasat ve Harman Makineleri

3

3

0

Hasat yöntemlerinin sınıflandırılması. Kesme ve biçme yöntemleri. Makaslama ve serbest kesme yöntemi ve bun yöntemlere göre çalışan ekipmanların sınıflandırılması. Hasat makineleri, tırmıklı ve dolaplı orak makineleri, biçer bağlar orak makinesi ve biçer döverler. Biçerdöverlerin temel üniteleri ve çalışma ilkesi. Biçerdöverlerde dane kayıpları. Mısır hasadı ve mısır hasat makineleri. Biçerdöverlerin mısır hasadına uyarlanması. Pamuk hasadı ve makineleri. Yerli tip harman makineleri organları ve çalışma şeker pancarı, yerfıstığı, ve diğer bitkilerin hasadında izlenen yöntemler. Meyvelerin mekanik hasadı ve mekanik hasat olanakları. 

1852402

Tarımsal Elektrifikasyon

 

3

2

2

Elektrifikasyonun önemi ve tanımlamalar, Elektrifikasyon değerlendirmeleri, Elektrik tesisatı, Üretim dağıtım sistemleri, Dış tesisat ve eemanları, Transformatör, İletken tipleri ve uygun iletken seçimi. Elektrik motorları ve tarımda kullanım alanları, Doğru akım (DC) motorları ve alternatif akım (AC) Motorlarının kullanım alanları, Uygun elektrik motoru seçimi, Emniyet sistemleri, Aydınlatma sistemi ve uygulamaları, Isıtıcılar, vantilatörler ve kontrol şekilleri, Soğutma uygulamaları, Depolar ve hesaplama yöntemleri, Elektrikli çit düzenlemeleri ve uygulama alanları,

1852426

 

Isı Transferi

2

2

0

giriş ve tanımlamalar, kondüksiyona giriş, tek boyutlu durgun durum kondüksiyon, iki boyutlu durgun durum kondüksiyon, koneksiyona giriş, harici akış, dahili akış, serbest konveksiyon, kaynama ve yoğuşma, ısı değiştiriciler, radyasyon.

1852428

 

Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklar

2

2

0

Enerji sistemlerine giriş, Doğal enerji kaynakları, Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, dönüşümleri ve kullanımları. Tarımda güncel yeni ve yenilenebilir temiz enerjiler ve bunlardan yararlanma olanakları. Tarımsal sistemlerin enerji analizi.

1852508

 

Tarsımda Bilişim Teknolojisi

2

2

0

Giriş : Veri, Enformasyon ve Bilgi terimlerinin tanımı. Tarımsal enformasyon fayda gruplari ve kaynakları. Bilişim sistemleri ve bilişim teknolojileri tanımı, tarihçesi ve geleceği. Bilişim Sistemlerinin tarımda kullanım alanları
Bilişim Teknolojileri : Donanım – Bilgisayarlar, veri giriş, işleme ve çıkış elemanları. Veri depolama. Veri işleme, Bellek ve görüntü telnolojilerindeki gelişmeler. Ağ sistemleri. Haberleşme sistemleri (Internet, Intranet, Mobil İletişim). Tarımsal amaçlı ölçme ve algılama sistemleri hakkında temel bilgiler. Yazılım – Yazılımların sınıflandırılması (işletim sistemleri, uygulama yazılımları, derleyiciler). Yapay Zeka ve Uzman Sistemler. Veritabanları, Veri işleme, Tarımda Bilişim Teknolojileri : Mekatronik – Otomasyon ve kontrol teknolojileri. Tarım Makinalarında navigasyon ve konum belirleme sistemleri (GPS). Hassas Tarım – Tanımı. Verim Haritalama ve Görüntüleme. Toprak örneklemesi ve analizi. Küresel Konum Belirleme Sistemleri (GPS, DGPS). Uzaktan Algılama. Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS). Entansif Tarımda Bilişim Teknolojileri –

1852506

 

Toprak Mekaniği ve Tekn.                

 

2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

5. YARIYIL (6.GRUP) (TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1853301

 

Statik ve Mukavemet

4

4

0

Statikte tanımlar ve sınıflamalar, Kesitlerin özellikleri, Gerilme ve şekil değiştirme, Gerilme ve şekil değiştirme ilişkisi, Moment ve ağırlık merkezleri, Kirişler, Düzlem ve kafes kirişler,  Kirişlerin analiz ve projelenmesi, Denge ve denge koşulları, Taşıyıcı sistemler, Yükler, Basınç çubuklarının hesapları,  Kolonlar.

1853303

 

Hidrolik

3

3

0

Borularda kararlı akımlar, borularda kararsız akımlar, kanallarda kararlı değişmez akımlar, kanallarda değişken akımlar, kapaklar ve savaklar, boyut analizi, benzerlik ve modeller.

1853305

 

Sulama

3

2

2

Toprak bitki su ilişkileri, Sulama suyu gereksinmesi, Sulama aralığı, Sulama zamanı, Sulama yöntemlerinin sınıflandırılması, Yöntem seçimine etkili etmenler, yüzey sulama, yağmurlama ve damla sulaması sistemleri

1853307

 

Tarımsal İnşaat ve Malzeme Bilgisi

3

3

0

Tarımsal yapılarda çevre koşulları, Çevre koşullarının kontrolüne ilişkin ana kavramlar, Hayvan barınaklarında ısı dengesinin projelenmesi, Yapı malzemelerinde aranan özellikler, Yapı taşları, Bağlayıcı malzemeler, Harçlar, Beton ve beton teknolojisi, Ahşap, Betonarme, Çelik, Yapılarda metraj cetveli ve keşif özetinin hazırlanması.

1853309

 

Toprak Fiziği

3

2

2

Toprak fiziğinin konusu, toprak fiziğinin önemi, toprak tane büyüklük dağılımı, toprak özgül yüzeyi, toprak strüktürü, toprak suyu, toprak havası, toprak sıcaklığı.

1853311

 

Kırsal Yerleşim Planlaması

2

2

0

Kırsal yerleşim biçimleri, Dağınık kırsal yerleşim, Toplu kırsal yerleşim, Toplu yerleşimde kırsal bölgelerin yapısı ve örgütlenmesi, işletme merkezinin seçimi ve planlanması, işletme yapıları.

1853313

 

Mesleki uygulama

0

0

4

Bölümle ilgili teorik derslerin arazide ve laboratuarlarda uygulamasının yaptırılması

1853501

 

Organik Tarım

2

2

0

Organik tarımın tanımı, tarihçesi ve önemi, Organik tarımın temel ilkeleri, Organik tarımın resmi ve özel organizasyonu, Organik tarım kanunu, Organik tarım yönetmeliği, İyi tarım uygulamaları yönetmeliği, Örnek organik tarım projeleri

1853503

 

Bitki Hastalıkları ve Mücadelesi

2

2

0

Ülkemizde yetiştirilmekte olan önemli kültür bitkilerinde ekonomik kayıplara neden olan hastalıkların belirtileri ve mücadelesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

6. YARIYIL (6.GRUP) (TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1853302

 

Sulama Şebekeleri ve İşletme Yöntemleri

2

2

0

Türkiye toprak ve su kaynakları potansiyeli, sulamaya açılan alanlar. Su kaynaklarının sulama amacıyla planlanmasında göz önünde tutulması gereken faktörler. Sulu tarım arazi sınıflandırması (SAT)-sulama sistemleri ilişkisi. Türkiye’de sulama organizasyonları. Sulama sistemleri, randımanlar, kapasite hesabı. Planlı su dağıtımı, ölçülü ve kontrollü sulamanın önemi ve sorunları. Sulayıcı grup çalışmaları. DSİ sulama şebekelerinde işletme ve bakım organizasyonu, sulama şebekelerinin çiftçilere devir işlemleri. Sulama ücret tarifeleri hazırlama esasları. Sulanan arazilerde taban suyu izleme çalışmaları. Sulama sistemlerinin izleme ve değerlendirilmesi.

1853304

 

Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk

3

3

0

Sulama suyu nitelik çalışmaları, Sularda bulunan anyon ve katyonlar, Su analizleri, Sınıflandırma, Yıkama, Tuz yükü ve tuz dengesi, Tuzluluk sorunları giderme yolları.

1853306

 

Hidroloji

2

2

0

Yağış, Buharlaşma, Sızma, Yer altı suyu, Yüzeysel akışlar, Akarsular, Taşkın analizleri, Stokastik hidroloji.

1853308

 

Arazi Toplulaştırma

3

3

0

Arazi parçalanması ve parçalanmanın işletmelere etkisi, Türkiye’de tarım arazilerinin düzenlenmesine ilişkin çalışmalar, toplulaştırmanın yararları, toplulaştırma ile ilgili yasalar toplulaştırma yöntemleri, arazi toplulaştırmasında proje aşamaları, uygulama olarak örnek arazi toplulaştırma projelerinin yapılması.

1853310

 

Ölçme Bilgisi –II

3

2

2

Giriş, teodilitlerin genel kullanma özellikleri, Koordinat hesabı, Poligon yöntemi ile nokta tayini, Poligonların sınıflandırılması, Arazide küçük noktaların hesaplanması, Teodilit kullanarak doğru ve eğrilerin araziye işaretlenmesi, Kurplar, Arazi tesviyesi.

1853312

 

Tarımsal Yapılar

3

3

0

Kırsal Yerleşmeler, İşletme merkezinin planlanması, Tarımsal yapılarda çevre koşulları, Konutların planlanması, Hayvan barınaklarının planlanması, Koruma ve depolama yapılarının planlanması, Seraların planlanması.

1853314

 

Mesleki Uygulama

0

0

4

Bölümle ilgili teorik derslerin arazide ve laboratuarlarda uygulamasının yaptırılması

1853502

 

Girişimcilik

2

0

2

Girişimciliğin önemi ve gelişimi; yönetici, girişimci, işveren, patron ve sermayedar kavramları çerçevesinde girişimcilik olgusu, girişimcilikte liderlik ve yöneticilik niteliklerinin önemi, girişimcilik nitelikleri ve girişimciliği etkileyen faktörler, girişimcilik konusundaki gelişmeler; Türkiye'de girişimcilik olgusunun genel değerlemesi; değişim ve girişimcilik, cumhuriyet öncesi girişimcilik, cumhuriyet sonrası girişimcilik, kadın girişimcileri.

1853504

 

Toprak Etüt ve Haritalama

3

2

2

Toprak etüt ve haritalama, Toprak etüt ve haritalamanın yöntemleri, Toprak haritaları ve özellikleri, Haritalama üniteleri, Toprak etüt raporunun hazırlanması, Temel toprak haritalarının yorumlanması ile elde edilen sınıflamalar ve haritalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

7. YARIYIL (6.GRUP) (TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1853417

 

Sulama Sist. Proj.-I

2

2

0

Genel tanımlar ve kavramlar, Sulama Sistemleri, Açık Kanalların Projelendirilmesi, Yüzey sulama sistemlerinin projelendirme ilkeleri.

1853419

 

Toprak-Su Yapıları

2

2

0

Toprak su yapılanın sınıflandırılması, Sifonlar, Sifonlarda hidrolik hesaplamalar, Akedük, Enerji kırıcı yapılar, Su düzeyini kontrol eden yapılar, Akış bölme yapıları, Göletler, Barajlar ve baraj hazneleri,

1853421

 

Su getirme

2

2

0

Su gereksinimi, İçme suyu nitelikleri, İçme suyu derlenmesi, İçme suyu iletimi, Depolama, İçme suyu dağıtımı.

1853423

 

Betonarme

3

2

2

Giriş, betonarme ile ilgili genel terimler, betonarme kolonların sınıflandırılması, betonarme kolonların proje ve analizi, kirişlerin sınıflandırılması, kirişlerin projesi,  döşemelerin sınıflandırılması, döşemelerin projesi, temellerin projesi.  

1853425

 

Zemin Mekaniği

2

2

0

Zeminlerde endeks özellikleri, Zeminlerin sınıflandırılması, Zemin suyu, toprak yapılarında su akımı ve sızma, akım ağlarının çizimi, Zemin gerilmeleri, Konsolidasyon, Kayma dayanımı, Zeminlerin iyileştirilmesi.

1853427

 

Kültürteknik Projeleri Hazırlama Tekniği

2

1

2

Bölümde verilen derslere ve tarımsal üretime  yönelik alt yapı projeleri ilgili bilgilerin verilmesi ve örnek projelerin hazırlanması.

 

Mezuniyet Tez Çalışması

0

0

2

Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet tez çalışmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla; danışmanlarının yardımıyla bilgi toplama, planlama, araştırma, kaynak tarama, yönetim, denetim, değerlendirme ve yazım aşamalarının gerekli takip ve kontrolleri yapılır.

1853429

 

Dönem İçi Staj

0

0

4

Yaz stajının devamı niteliğinde öğrencilerin bölümdeki uygulamalara katılımının sağlanması şeklindedir.

1853505

 

Toprak-Su Koruma Mühendisliği

2

2

0

Giriş, Türkiye’nin toprak ve su kaynağı potansiyeli, Türkiye’nin toprak ve su kaynaklarına ilişkin sorunları, Erozyon kontrolü, Teraslar, Terasların Mühendislik planlaması, Teraslı arazilerde tarımsal işletmelerin uygulanması,  Çevirme terasları, Rüzgar erozyonu.

1853507

 

Tarımda Atık Su Yönetimi

2

2

0

Su kirliliğinin tanımı, su kirliliğinin çevreye etkileri, su kirliliğinin nedenleri, tarımsal çalışmaların su kirliliği üzerindeki etkileri.

1853511

 

İklimlendirme Tekniği                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

8. YARIYIL (6.GRUP) (TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

 

1853416

 

 

Sulama Sist. Proj.-II

 

2

 

2

 

0

 

Yağmurlama sulama sistemlerini projelendirme ilkeleri, Damla sulama sistemlerini projelendirme ilkeleri.

 

 

1853418

 

 

 

Su Kaynakları Planlanması

2

2

0

Planlama kavramı, Su kaynaklarının planlamasında gerekli veriler, Su kaynakları ve sınıflandırması, Su toplama havzası ve akarsu fiziksel özellikleri, Su kaynaklarının planlanmasında yağış analizleri, Taşkın analizi, Akarsu yatağında öteleme, Su kaynakları yapıları, Su kaynakları planlanmasında yasal kısıtlar ve çevre, Su kaynakları planlanmasında ekonomik kavramlar, ekonomik analiz ve proje değerlendirmesi, Su kaynakları planlanmasında sistem analizi, Genel değerlendirme ve planlama raporu.

 

1853420

 

 

Tarım Ürünleri Depolama Yapıları

2

2

0

Giriş, depolarla ilgili genel ilkeler, Depolarda çevre koşulları, Depo sınıfları, Tahıl depoları, Alet, makine kaba yem muhafaza depolarının  planlanması, Gübrelikler ve gübre depolama sistemleri, Meyve ve sebze                                        

 depoları, soğuk hava depoları, Depolarda depolama yükü hesabı ve örnek projeler.

 

 

1853408

 

Sera Yapım Tekniği

3

3

0

Seranın önemi, Dünya ve ülkemizde seracılığın durumu, Sera tipleri ve seçimi, Seraların sınıflandırılması, Sera planlamasının temel ilkeleri, Seraların boyutlandırılması, Sera planlanmasında  etkili yükler,  Sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları, Seralarda kullanılan örtü malzemeleri, Serada çevre koşullarının sağlanması, Seralarda havalandırma yapıları, Sera sulama ve drenaj sistemleri.

 

 

1853424

 

 

 

Drenaj ve Arazi Islahı

3

3

0

Sulu Tarım alanlarında drenaj yararları, kurak ve yarı kurak bölgelerde drenaj sorununun belirlenmesi. Drenaj etütleri, Drenaj katsayısının belirlenmesi. Yüzey drenaj sistemleri, kapalı tarla dren sistemleri, mol drenleri, boru ve filtre materyali. Kapalı drenaj sistemlerinin projelenmesi, Houghoudt Glover-Dumm eşitlikleri. Ana drenaj sistemlerinin projelenmesi, proje kriterleri. Drenaj şebekelerinde bakım ve kontrol.

1853414

Mezuniyet Tez Çalışması

0

0

2

Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet tez çalışmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla; danışmanlarının yardımıyla bilgi toplama, planlama, araştırma, kaynak tarama, yönetim, denetim, değerlendirme ve yazım aşamalarının gerekli takip ve kontrolleri yapılır.

1853490

Dönem İçi Stajı

0

0

4

Yaz stajının devamı niteliğinde öğrencilerin bölümdeki uygulamalara katılımının sağlanması şeklindedir.

1853422

 

Kültüreknik Projeleri Hazırlama Tekniği 

 

2

1

2

 

1853506

 

Peyzaj Sulaması

2

2

0

Yağmurlama başlıklarının tipleri, yağmurlama başlıklarının yerleştirilmesi, coğrafik alanların belirlenmesi, boruların yerleştirilmesi, vanaların seçimi, kontrolör, yağmurlama başlıklarının üçgen yerleşimi, sulama sistemleri için bağlantı ekipmanları, yağmurlama sulama sistemi projelemesi, damla sulama sistemi unsurları, lateral ve damlatıcıların yerleştirilmesi, damla sulama sistemi projelemesi.

1853508

 

Çevresel Etki Değerlendirme

2

2

0

Çevresel etki değerlendirmesinin tarihçesi ve gelişimi, çevresel etki değerlendirme çalışması hazırlıkları, sucul ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları, karasal ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları, biyolojik ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları, kültürel ve sosyoekonomik yönlerden çevresel etki değerlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi, çevresel etki değerlendirme çalışmalarında ekolojik yaklaşım, çevresel etki değerlendirme yöntemleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

5. YARIYIL (7.GRUP) (TOPRAK BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1851301

 

Toprak Kimyası

3

2

2

Toprağın kimyasal yapısı, Toprağın kolloid kimyası, Toprak organik maddesi, Toprak reaksiyonu su altında kalmış Toprakların kimyasal özellikleri, Toprağın biyokimyası, Asit topraklar ve çorak Topraklar, Topraktan anyon ve katyon fiksasyonu.

1851303

 

Toprak Fiziği

3

2

2

Toprak fiziğinin Konusu ve Önemi, Toprak dispers sistemi Fazlar oranındaki hacim ve kütle ilişkileri, Toprak bünyesi, Toprak strüktürü, Toprak suyu, Toprak havası, Toprak sıcaklığı.

 

1851305

 

Toprak Minerolojisi ve     

Petroğrafisi 

2

2

0

Yerkabuğunun bileşimi. Yerkabuğunda yaygın kayaların tanımlanmaları, oluşumları, sınıflandırılmaları ve özellikleri. Kayaların bileşiminde yer alan mineraller, özellikleri, tanımlanmaları, tanımlama yöntemleri, minerallerin fiziksel ve kimyasal bileşimleri, parçalanma ve ayrışmaları, etkili faktörler. Minerallerin kristalografik özellikleri, Primer ve sekonder mineraller, kil mineralojisi.

1851307

 

Toprak Yönetimi

2

2

0

Arazi ve toprak kavramlarının tanımı, Toprak yönetiminin önemi, Toprak ve arazi bozulması, önlenmesi, Korumalı ve sürdürülebilir arazi kullanımı ve planlaması.

1851311

 

Bitki Biyokimyası

2

2

0

Erzimatik reaksiyonlar, Enerji metabolizması ve karbon hidrat metabolizması, Lipid metabolizması, Besleme ve ürün oluşumu.

1851313

 

Bitki Besleme

3

2

2

Bitki beslemenin tarihçesi, Bitki Besin elementlerinin tanımı ve özellikleri, Fonksiyonları, Bitki besin elementlerinin yarayışlılığını etkileyen faktörler, Temel bitki besin elementleri.

1851501

 

Verimlilikte Toprak Testleri

3

2

2

Toprakta organik madde, kireç, pH, tuz ve bitkiye yarayış, Makro ve Mikro elementlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

 

1851503

 

Jeomorfoloji

3

0

3

Jeoloji ve jeomorfolojinin tanımları ve konuları. Yer kürenin yapısı, katmanları ve özellikleri. Yeryüzünün ana çizgileri. Yeryüzü şekillerinin oluşumu, orojenik ve epirojenik hareketler. Yeryüzünü şekillendiren dış kuvvetler, kütle hareketleri ve erozyon. Karst topografyası, akarsu, buzul ve rüzgârların etkisinde oluşan yer şekilleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

6. YARIYIL (7.GRUP) (TOPRAK BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1851302

 

Çevre Kirliliği

2

2

0

Atmosfer, Su ve toprak kirliliğinin nedenleri, boyutları, sonuçları ve önlenmesi için alınacak tedbirler.

1851304

 

Kartografya

2

2

0

Harita ve çeşitleri, hava fotoğraflarının özellikleri ve yorumu, topoğrafik haritalar ve yorumları, harita yapımının ilkeleri, ölçek ve ölçekleme, koordinat kavramı ve çeşitleri, harita okuma ve değerlendirme.

1851306

 

Toprak Su Koruma

3

3

0

Erozyon, Su erozyonu tipleri, Etkili faktörler, alınacak önlemler, Rüzgâr erozyonu, etkili faktörler , kontrol yöntemleri.

1851308

 

Analitik Kimya

3

2

2

Analitik kimyanın Ziraat mühendisliğindeki yeri, Kantitatif analizler ve yaygın hatalar, Analizi olumsuz etkileyen bileşik ve iyonların uzaklaştırılması, Volimetrik tayinler, Redoks reaksiyonları,  Makro ve Mikro element analizleri

1851310

 

Toprak Islahı

2

2

0

Tuzlu ve sodyumlu toprakların ıslah yöntemleri, Yıkama uygulamaları, Islah materyalleri ve uygulamaları, Asit topraklarda uygulanan kireçleme materyalleri, özellikleri ve miktarlarının belirlenmesi.

1851312

 

Toprak Kalitesi

2

2

0

Tanımı ve önemi. Toprak kalitesi göstergeleri ve toprak özellikleri. Toprak kalitesinin izlenmesi için yöntem ve araçlar. Toprak kalitesi yönetimi. Korumalı toprak işleme, toprakta strüktürün korunması ve geliştirilmesi, toprakta organik madde, toprak reaksiyonu, besin elementi ve tuz yönetimi.

1851502

 

Verimlilikte Bitki Analizi

3

2

2

Bitkide makro ve mikro besin elementlerinin belirlenmesi, Aradaki ilişkilerin incelenmesi, sonuçların değerlendirilmesi.

1851504

 

Arazi Kullanım Planlaması

3

3

0

Arazi değerlendirmesi, arazi değerlendirmesi ilke ve işlemleri, kavramlar, uygunluk sınıflamalarının yapısı, arazi değerlendirme işlemleri, çeşitli arazi değerlendirme yöntemleri, bilgisayarda arazi değerlendirme ve arazi kullanım planlaması çalışmalarının yapılması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

7. YARIYIL (7.GRUP) (TOPRAK BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1851427

 

Toprak Genesisi ve Sınıflama

3

3

0

Toprak kavramı, Toprağın morfolojisi, Toprak oluş faktörleri, Toprak oluşumunda cereyan eden süreçler, Toprak sınıflamasının amacı, Sınıflama sistemleri, Toprak sınıflama sisteminin yapısı, ayırt edici horizonlar.

1851429

 

Toprak Mekaniği ve Tekn.

3

3

0

Toprak mekaniği ve teknolojisi kavramları, kıvamlılık,Kompaksiyon, Konsolidasyon, Gerilme-gerinim ilişkileri ve toprak mukavemeti, kesme deneyleri.

1851431

 

Deneme Tekniği

3

2

2

Sera ve tarla denemelerinin planlanması,yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bu denemelerden elde edilen bitki ve toprak materyallerinin analizi ve sonuçların yorumlanması.

1851433

 

Toprak Biyolojisi

3

2

2

Toprak canlılarının morfolojik ve fizyolojik grupları, (bakteriler, aktinomistler, mantarlar, algler, protozoalar, metazoalar), toprakta mikrobiyolojik araştırma teknikleri, toprak mikroorganizmalarının çevre şartları ve ilişkileri, bazı toprak özelliklerin toprak mikroorganizmaları üzerine etkileri, tarımsal faaliyetlerin toprak organizmaları üzerine etkileri

1851435

 

Uzaktan Algılama ve CBS

3

3

0

Uzaktan algılamanın tanımı, Yer uyduları ve uydu verileri, Kullanım alanları, Sınıflandırma, Coğrafi bilgi sistemlerinin tarımda kullanılma olanakları, Sayısallaştırma, Harita üretimi, Çakıştırma.

1851437

 

Dönem İçi Stajı                         

 

0

0

2

 

1851505

 

Verimlilikte Bitki Analizleri           

 

3

2

2

 

1851507

 

Arazi Kullanım Planlaması                

 

3

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

8. YARIYIL (7.GRUP) (TOPRAK BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1851402

Türkiye Toprakları

3

3

0

Türkiye’nin genel özellikleri, İklimi, jeolojisi ve jeomorfolojisi Türkiye Topraklarının oluşumu, sınıflandırılması, ve özellikleri, Türkiye toprak potansiyeli, Topraklarımızın temel sorunları ve çözüm yolları.

1851412

Toprak Verimliliği

3

3

0

Toprak verimliliğinin tanımı, önemi, Toprak verimliliğini etkileyen toprak özellikleri, Toprak verimliliğinin belirlenmesi, Verimliliğin sağlanması ve devamlılığına ilişkin uygulamalar.

1851422

 

Gübreler ve gübreleme

3

2

2

Gübreler, Üretimi, Özellikleri ve sınıflandırılması, Gübre depolama ve kullanım teknikleri, Kültür bitkilerinin gübrelenmesi.

1851424

 

Toprak-Su Bitki İlişkileri

3

3

0

Toprak özellikleri, Suyun özellikleri ve işlevi, Toprakla suyun durumu ve tutulma enerjisi, Bitkilerde su ve suyun hareketi, Bitki ve Çevre ilişkileri.

1851490

Dönemiçi Staj

0

0

2

 

1851414

Mezuniyet Çalışması

0

0

2

 

1851506

 

Biyolojik Gübreleme

2

2

2

Modern tarımda karşılaşılan problemler, mineral gübrelerin ve kimyasalların çevre ve toprak organizmaları üzerine olumsuz etkileri, organik-biyolojik tarımın temel ilkeleri ve yöntemleri, organik gübreler ve organik gübreleme, bitki besin elementlerinin biyo-yarayışlılığı.

1851508

 

Toprak Düzenleyiciler

3

3

0

Topraklarda düzenleyici materyallerin seçimi, etkileri ve uygulamaları.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

5. YARIYIL (8.GRUP) (            ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1821301

 

Araştırma ve Deneme Metotları

3

0

3

Denemelerin planlanma kriterleri ve planlama sırasında dikkat edilecek hususlar, varyans analizinin temel faraziyeleri, transformasyonlar, temel deneme planları, çoklu karşılaştırma testleri, ortogonal parçalanma, faktöriyel denemeler.

1821303

 

Anatomi ve Fizyoloji

2

2

3

Anatomi ve fizyolojinin tanımı, kemik, kas ve eklem bilimleri, sindirim, solunum, ürogenital, sinir, dolaşım ve boşaltım sistemlerinin anatomik yapıları, hücre fizyolojisi, lokomotor, sindirim, solunum, dolaşım, ürogenital, sinir ve boşaltım sistemleri fizyolojisi.

1821305

 

Hayvan Besleme Biyokimyası

3

0

3

Biyokimyanın genel prensipleri, beslemenin genel esasları, hayvan vücudunun ve yemlerin yapısı, biyoenerji ilminin esasları, biyolojik oksidasyon, redüksiyon, su, karbonhidrat, yağ, protein, vitaminler, inorganik elementler ve nükleik asitlerin yapısı ve hayvan vücudundaki görevleri, yaşama payı, bazal metabolizma, verim payı için besleme standartları

1821307

 

Üreme ve Suni Tohumlama

2

0

2

Üreme organları anatomisi, üreme endikronolojisi, genel üreme fonksiyonları, evcil hayvanların özel üreme fizyolojisi, sperm, fertilite, sterlite, embriyo ve gelişimi, gebelik fizyolojisi, meme ve laktasyon, kızgınlık senkrenizasyonu, embriyo transferi.

1821309

 

Mesleki Uygulama-I

0

4

0

Hayvansal üretim programında derslerde öğretilen tüm bilgilerin pratik olarak uygulanması, hayvan beslemede kullanılan yem hammaddelerinin tanınması, rasyon hazırlama ve hayvan besleme pratik uygulamaları, hayvancılık işletmelerinin üretim yapılarının incelenmesi, biyometri ve genetik alanda pratik uygulamalar.

1821501

 

Hayvan Hastalıkları ve Sağlık

Koruma

2

2

3

Tarihçesi, sağlık ve hastalığın tanımlanması, fizyoloji ve patoloji, hastalık sebepleri ve sınıflandırması, bulaşma yolları, hastalıklara karşı savunma mekanizması, özel infeksiyöz hastalıklar, ilgili kanun ve yönetmelikler

1821503

 

Balık Yetiştirme

2

0

2

Balıkçılığın ülke ve aile ekonomisindeki yeri, balıkçılık işletmelerinin kurulmasında dikkat edilecek hususlar, üretim tesislerindeki birimler, alabalık, sazan, sudak, mersin, turna, yayın, kefal yetiştirme teknikleri.

1821505

 

İpekböceği Yetiştirme

2

0

2

İpek böcekçiliğinin ekonomik önemi, Dünya ve Türkiyedeki durumu, ipek böceğinin hayat devresi, ırk ve zoolojik özellikleri, bakım ve besleme, askıya alma ve koza hasatı, hastalık ve zararlıları, ipek üretimi ve işlenmesi.

1821507

 

Hayvancılıkta Biyoteknoloji

2

0

2

Biyoteknolojinin önemi, diğer bilim dalları ile ilişkisi. Yem ve hayvan üretiminde sağlanan biyoteknolojideki gelişmeler önemlilik durumlarına göre anlatılacaktır.Yem üretiminde verim ve ürün kalitesinin artırılmasında biyoteknolojiden yararlanılma, hayvan hastalık ve verim potensiyelinin artırılmasında çevre dostu biyoteknolojik metodlar nelerdir. Biyolojik çeşitlilik (biodiversity) ile biyoteknoloji arasında ne gibi interaksiyonlar vardır. Yem ve gıda maddelerinde genetik materyal değişiklerine biyoteknolojisinin yaklaşımı nedir.

1821509

 

Laboratuar Analiz Teknikleri

2

0

2

Zirai kimya prensipleri içerisinde laboratuar ve laboratuar malzemelerinin kullanma teknikleri ile numune ve kimyasal maddelerin hazırlanması ve analiz tekniklerine uygun olarak kullanma prensipleri

1821511

 

Süt Teknolojisi

2

0

2

Dünyada ve Türkiyede sütçülük, süt hayvanları, meme ve süt oluşumu, temiz ve nitelikli süt, sağım ve etkileri, sütün bileşim ve besin değeri, sütün özellikleri, süt mikrobiyolojisi, sütün soğutulması ve ısıtılması, süt hijyeni ve sanitasyonu, analiz ve kontrolü, süt ürünleri teknolojisi, sütçülük artıkları.

1821513

 

Malzeme Bilgisi

2

0

2

Tarımsal amaçlı yapılarda kullanılabilecek malzeme özellikleri ve kullanma teknikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

6. YARIYIL (8.GRUP) (            ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1821302

 

 Proje Hazırlama ve Değerlendirme

2

0

2

Proje hazırlamanın amacı, gerekli planlamanın yapılması, ön bilgilerin toplanması, literatür çalışması, iç planın hazırlanması, sonuç elde etme ve sonuç raporunun yazılması.

1821304

 

 Hayvan Islahına Giriş

2

0

2

Fenotipik variyasyon, fenotipik variyasyonun kaynağı olarak çevre ve genotip, kalıtım derecesi ve genotip çevre ilişkileri, seleksiyon ve etkileri, seleksiyonda verimlilik ve beklenenin gerçekleşmesi, seleksiyon tipleri, döl kontrolü, kan tazeleme, melezleme, heterosis.

1821306

 

 Hayvan Besleme Fizyolojisi ve

 Metabolizması

3

0

3

Fizyoloji ve metabolizma ile ilgili genel tanımlamalar, karbonhidrat, protein ve yağların tek ve çok mideli hayvanlarda sindirim ve absorbsiyonu, enerji metabolizması, tüketilen enerjinin kullanım ve dağılımı, bazal metabolizma, gebelik metabolizması, karbonhidrat, lipit ve protein metabolizması, mineral madde metabolizması.

1821308

 

 Arı Yetiştirme

2

0

2

Ülkemizde arıcılığın yeri ve önemi, bal arısının sistematikteki yeri ve arı ırkları, bal arılarının biyolojisi, anatomi ve fizyolojisi, arılığı tesis ederken dikkat edilecek hususlar, arıların kışlatılması, arı hastalık ve parazitlerinin tanınması ve mücadelesi, arıcılığın genel pratikleri, ana arı yetiştirme teknikleri.

1821310

 

 Kürk Hayvanları Yetiştirme

2

0

2

Türkiyede ve Dünyada yetiştiriciliği yapılan önemli kürk hayvanları (tavşan, mink, şinşilla, tilki, rakun, karagül koyunu vs), ekonomik önemleri, bunların çevre ve barınak istekleri, yetiştirme teknikleri, beslenmeleri, pazarlanmaları, kalite post ve kürk elde etme teknikleri.

1821312

 

 Mesleki Uygulama-II

0

4

0

Hayvansal üretim programında derslerde öğretilen tüm bilgilerin pratik olarak uygulanması, hayvan beslemede kullanılan yem hammaddelerinin tanınması, rasyon hazırlama ve hayvan besleme pratik uygulamaları, hayvancılık işletmelerinin üretim yapılarının incelenmesi, biyometri ve genetik alanda pratik uygulamalar.

1821502

 

Yem Bitkileri ve Çayır-Mera

2

2

3

Ülkemizde sulu ve kıraç tarla arazilerinde ve erozyon sahalarında yetiştirilebilecek buğdaygil, baklagil ve diğer familya yem bitkilerinin yetiştirme teknikleri, iklim, çevre istekleri, ıslahı, ekonomik önemi. Çayır mera amenajmanının tanımı, bitki fizyolojisi ve ekolojisiyle ilişkileri, otlatma amenajmanı, otlatma sistemleri.

1821504

 

At Yetiştirme

2

0

2

Dünyada ve Türkiye de at yetiştiriciliği, atların zoolojik sistemdeki yeri, at ırkları, yetiştirme metotları, seleksiyon, besleme, laktasyon, üreme, büyütme, damızlık at bakımı, barınaklar sistemleri.

1821506

 

Hayvan Barınakları

2

0

2

Hayvan barınaklarının planlamasında metraj hesaplamaları, içme ve kullanma suyu tesisleri, barınak yerinin seçiminde dikkat edilecek hususlar, hayvan barınaklarında kullanılan yapı malzemeleri, hayvan barınaklarının projelendirilmesi.

1821508

 

Mezbaha Ürünleri Teknolojisi

2

0

2

Mezbaha ürünlerinin (et, deri, kan, sakatat vs) anatomik ve histolojik yapısı, özellikleri. mezbaha ürün çeşitleri, ekonomik önemleri, randıman ve hijyeni, işlenmeleri, işlemede kullanılan maddeler, işleme şekilleri, muhafaza yöntemleri, rendering, ambalajlama.

1821510

 

Et Üretimi

2

0

2

Mezbaha ürünlerinin (et, deri, kan, sakatat vs) anatomik ve histolojik yapısı, özellikleri. mezbaha ürün çeşitleri, ekonomik önemleri, randıman ve hijyeni, işlenmeleri, işlemede kullanılan maddeler, işleme şekilleri, muhafaza yöntemleri, rendering, ambalajlama.

1821512

 

Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre Değerlendirme

2

0

2

Çiftlik hayvanlarının seleksiyon ve ıslahında verimler yanında dış yapının da değerlendirilmesi prensipleri

1821514

 

  Su Ürünleri Yetiştirme

2

0

2

Balıkçılığın ülke ve aile ekonomisindeki yeri, balıkçılık işletmelerinin kurulmasında dikkat edilecek hususlar, üretim tesislerindeki birimler, alabalık, sazan, sudak, mersin, turna, yayın, kefal yetiştirme teknikleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

7. YARIYIL (8.GRUP) (            ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1821423

 

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme

3

2

4

Dünyada ve Türkiyede koyun ve keçi yetiştiriciliğinin önemi, zoolojik sistemdeki yerleri, yerli ve yabancı ırklar, yetiştirme işleri, döl ve süt verimleri, damızlık seçimi, beslenmeleri, ağılları, yapağı ve kıl üretimi, kıl ve yapağıda kalite tayini.

1821425

 

Kümes Hayvanları Yetiştirme-I

3

2

4

Tavuk ırkları, tavuğun biyolojik yapısı, yumurta, kuluçkalık yumurta, embriyo gelişimi, döllenme ve suni tohumlama, kuluçka ve kuluçkahaneler, civciv ve piliç büyütme, barındırma sistemleri, tavuk ıslahı, günlük civcivlerde cinsiyet tayini, tavuk eti, tavuk gübresi, tavuk beslemede yemler ve yemleme, sağlık tedbirleri, gerekli kayıtlar.

1821427

 

Büyükbaş Hayvan Yetiştirme

3

2

4

Dünyada ve Türkiye de sığır yetiştiriciliği, sığırların zoolojik sistemdeki yeri, sığır ırkları, yetiştirme metotları, seleksiyon, besleme, laktasyon, üreme, büyütme, ineklerin bakımı, sığır eti üretimi, barınaklar, kesim ve değerlendirme.

1821429

 

Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi

3

2

4

Yemlerin tanımlanması, sınıflandırılması, hayvanlar için önemi, yem hammaddelerinin hayvanlara göre besin değerleri ve besin değerini etkileyen faktörler, yemlerin muhafazası, yemlerden numune alma ve yem analizleri, yemlerdeki antibesinsel faktörler.

 

Mezuniyet Tez Çalışması

0

2

0

Her bir anabilim dalı ile ilgili konularda öğrencilere tez hazırlatma. Danışman gözetiminde tespit edilen özel bir konu ile ilgili kaynak araştırması, verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuç raporunun yazılarak sunulması.

1821431

 

Dönem İçi Staj

0

4

0

İlgili dersler çerçevesinde işletmelerde pratik uygulamalar.

1821515

 

Doğum Bilgisi

2

2

3

Evcil hayvanlarda doğum fizyolojisi ve endikronolojisi, doğumun hormonlarla kontrolü, kızgınlık senkrenizasyonu ve doğumun toplulaştırılması, normal ve anormal doğumlar.

1821517

 

At Besleme

2

0

2

Atların sindirim sisteminin anatomi ve fizyolojisi, sindirim sisteminin büyüme ve gelişimi, tükrük sekresyonu ve fonksiyonları, sekum mikrobiyolojisi, mekanik, enzimatik ve mikrobiyal sindirim, atların besin madde ihtiyaçları, at beslemede kullanılan rasyon örnekleri.

1821519

 

Balık Besleme

2

0

2

Ekonomik önemi olan balıkların (alabalık, sazan, sudak, mersin karabalık, turna, yayın, kefal vs) sindirim sistemlerinin anotomi ve fizyolojisi, besin maddelerinin sindirim ve absorbsiyonu, balıkların besin maddesi ihtiyaçları ve etkileyen faktörler, balıkların beslenmesinde yaygın olarak kullanılan yem hammaddeleri.

1821521

 

Organik Hayvansal Üretim

2

0

2

Hayvansal üretimin organik üretim prensiplerine uygun olarak yapılabilmesi için gerekli işlemler

1821523

 

Hayvan Davranışları

2

0

2

Evcil hayvanların barınak içinde ve dışında ve yapılan uygulamalar esnasında tekrarlanan davranışların değerlendirilmesi.

1821525

 

Hayvanlarda Çevresel Konfor

2

0

2

Hayvan barınaklarının verimleri optimum etkileyecek ve hayvan sağlığını koruyacak şekilde düzenlenmesi

1821527

 

AB ve Türkiye Hayvancılığı

2

0

2

Avrupa birliği hayvancılık mevzuatı çerçevesinde Türkiye hayvancılığının değerlendirilmesi ve uyum için yapısal düzenlemeler.

 

Seminer

0

2

0

İlgili derslerde kaynak araştırması, verilerin toplanması, sunum tekniği / Bir işletmenin projelendirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

8. YARIYIL (8.GRUP) (            ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ  ALT PROGRAMI)

 

Dersin Kodu

Dersin  Adı

Kredi

Teori

Uyg.

Ders İçeriği

1821422

 

Hayvan Islahı

3

2

4

Varyasyon kaynağı olarak çevre, varyasyonları kesikli ve sürekli çevre faktörlerinin etki payları ve etki miktarları, kesikli ve sürekli çevre faktörlerine ait etki miktarlarının birlikte hesaplanması ve standartlaştırma, varyasyon kaynağı olarak genotip, genotipik faktörlerin etkinlikleri, genotip-çevre ilişkileri.

 

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Besleme

3

2

4

Büyük ve küçükbaş hayvanlarda (sığır, koyun ve keçi) sindirim sisteminin anatomi ve fizyolojisi, rumenin büyüme ve gelişimi, tükrük sekresyonu ve fonksiyonları, rumen mikrobiyolojisi, mekanik ve mikrobiyal sindirim, besin maddelerinin sindirim ve absorbsiyonu, büyük ve küçükbaş hayvanların besin maddesi ihtiyaçları ve etkileyen faktörler, beslenmelerinde yaygın olarak kullanılan yem hammaddeleri.

1821424

 

Kümes Hayvanlarının Beslenmesi

3

2

4

Kümes hayvanlarının (tavuk, kaz, ördek, hindi, keklik, sülün, bıldırcın, güvercin, devekuşu vs) sindirim sistemlerinin anotomi ve fizyolojisi, besin maddelerinin sindirim ve absorbsiyonu, kümes hayvanlarının besin maddesi ihtiyaçları ve etkileyen faktörler, kümes hayvanlarının beslenmesinde yaygın olarak kullanılan yem hammaddeleri.

 

Mezuniyet Tez Çalışması

0

2

0

Her bir anabilim dalı ile ilgili konularda öğrencilere tez hazırlatma. Danışman gözetiminde tespit edilen özel bir konu ile ilgili kaynak araştırması, verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sonuç raporunun yazılarak sunulması.

 

 Dönem İçi Staj

0

4

0

İlgili dersler çerçevesinde işletmelerde pratik uygulamalar.

1821516

 

Kümes Hayvanları Yetiştirme-II

3

2

4

Hindi, kaz, ördek, sülün, keklik, bıldırcın, devekuşu ve diğer kanatlıların biyolojik özelliği, ırkları, döllenme, suni tohumlama, besleme, kuluçka, büyütme, barındırma, ıslah, sevk ve idaresi, sağlık koruma, pazarlaması.

1821518

 

Kürk Hayvanları Besleme

2

0

2

Kürk hayvanlarının (tavşan, mink, şinşilla, tilki, rakun, karagül koyunu vs) sindirim sistemlerinin anotomi ve fizyolojisi, besin maddelerinin sindirim ve absorbsiyonu, kürk hayvanlarının besin maddesi ihtiyaçları ve etkileyen faktörler, kürk hayvanlarının beslenmesinde yaygın olarak kullanılan yem hammaddeleri.

1821520

 

Hayvancılıkta Bilgisayar Kullanımı

1

2

2

Hayvansal üretim sistemleri, hayvancılıkta bilgisayardan yararlanma yolları, menejmant, besleme, ıslah ve verim tahmini vs’de ilgili hazır proğramın kullanımı.

1821522

 

Rasyon Hazırlama Tekniği

2

0

2

Çiftlik hayvanlarının ırk, cins, yaş ve verim yönlerine göre beslenmelerini sağlamak amacıyla hazırlanacak olan rasyonların temel alt yapı ve teknikleri.

1821524

 

Yemleme Metotları

2

0

2

Hayvan besleme prensipleri çerçevesinde hazırlanan rasyonları hayvanların tüketimlerine değişik metotlarla sunulması

1821526

 

Hayvansal Ürün Güvenliği

2

0

2

Hayvansal üretimin tüketici sağlığı açısından güvenliğini sağlayacak prensipler.

1821528

 

  Karma Yem Teknolojisi

2

0

2

Karma yem üretiminde uygulanan teknik ve prensipler.

1821530

 

Hayvancılık Organizasyonları ve Yayım

2

0

2

Hayvancılığın koordinasyonu ve bilimsel olarak uygulanabilmesini amaçlayan organizasyon yapıları ve eğitim amaçlı yayım teknikleri

 

 

    

TARIM BİLGİ BANKASI

 

 

İletişim Bilgileri

Süleyman Demirel Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Doğu Kampüsü,32260,ISPARTA

Tel  : +90 246 211 8500

Fax : +90 246 211 8696

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Tel : +90 246 211 8571 

Email: ziraat@sdu.edu.tr